Uchwały Zarządu-2021

z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Tworek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Jarosławskiego dot. kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Jarosławskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022 - 2023

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie kompleksowego ubezpieczenia mienia i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022 - 2023.

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego w latach 2022-2025 oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia organowi dotującemu informacji o planowanej liczbie uczniów.

Data publikacji:

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 20 października 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Data publikacji:

z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Realizacja zadań publicznych w przedmiocie powierzenia organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.”

Data publikacji: