Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (37)

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarosławskiego za 2020 rok

Data publikacji:

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Data publikacji:

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2028.

Data publikacji:

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2028

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2021 r.

Data publikacji:

z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji Zarządu Powiatu Jarosławskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku .

Data publikacji:

z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

Data publikacji:

z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2020-2028

Data publikacji:

z dnia 20 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji Zarządu Powiatu Jarosławskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Data publikacji: