Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (43)

 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za  2021 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2028

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2028

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o informacji Zarządu Powiatu Jarosławskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Data publikacji:

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarosławskiego za 2020 rok

Data publikacji:

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Data publikacji:

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2028.

Data publikacji:

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok.

Data publikacji: