Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (30)

z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

Data publikacji:

z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2020-2028

Data publikacji:

z dnia 20 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji Zarządu Powiatu Jarosławskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Data publikacji:

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/99/2019 w sprawie określania warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu

Data publikacji:

 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarosławskiego za 2018r.

Data publikacji:

z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Data publikacji:

z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jarosławskiego na lata 2019-2028

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego na lata 2019 - 2028.

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2019 rok

Data publikacji:

z dnia 25 września 2018 r. w sprawie opinii o informacji Zarządu Powiatu Jarosławskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.

Data publikacji: