Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (80)

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 01.06.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.4.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0005 Jarosław Obręb 5, jako działka nr 2255 o pow. 0,1378 ha,

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 29.05.2023 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zs. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, została wydana decyzja o znaku GN.6853.38.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180408_2 Radymno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180408_2.0012 Skołoszów, jako działka o numerze: 1052 o pow. 0,1061 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zs. w Tarnowie, na zajęcie ww. nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Radymno z dnia 23.08.2022 r., o znaku: ZP.6733.30.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1053 przy ul. Świętojańskiej w Skołoszowie, na terenie działek ewid. nr: 1054, 1052, 1053, obr. 0012 Skołoszów, gm. Radymno” wraz z załącznikiem.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 26.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku: GN.6853.3.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180406_2 Pawłosiów, w obrębie ewidencyjnym 180406_2.0003 Kidałowice, oznaczonej jako działka nr 70

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 26.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku: GN.6853.1.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, w obrębie ewidencyjnym 180401_1.0005 Jarosław Obręb 5, oznaczonej jako działka nr 2094 - poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na zajęcie ww. nieruchomości, w celu budowy kablowej linii SN 15kV z kanalizacją teletechniczną i światłowodem oraz kablowej linii nN 0,4kV - zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25.06.2021 r., o znaku: GKN.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielczym Zrzeszeniu Domów Jednorodzinnych w Jarosławiu, które stanowi prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jaro-sław, w obrębie ewidencyjnym 0005 Jarosław obręb 5, oznaczonej jako działka nr 3099 o pow. 0,0217 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jarosław, ujawnionej w księdze wie-czystej nr PR1J/00029773/2.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po spółce „Polcarbo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórcu, ul. Bielna 20, 08-114 Skórzec (dawna siedziba Katowice), w skład którego wchodzi udział wynoszący 978/1818 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180408_2 Radymno, w obrębie ewidencyjnym 0010 Nienowice, oznaczonej jako działka nr 371/6 o pow. 0,07 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, ujawnionej w księdze wieczystej nr PR1J/00073378/6 oraz prawo współwłasności w udziale wynoszącym 978/1818 części budynków oraz innych urządzeń wzniesionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 23.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.46.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 631 o pow. 1,4571 ha i 1337 o pow. 0,1174 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A., na zajęcie ww. nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV na działkach nr 631 i 1337 oraz budowie złącza licznikowego ZL-1 na działce nr 1337 – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19.03.2021 r., o znaku: RRIB.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowych SN 15 kV, nN, 0,4 kV, teletechnicznej kanalizacji światłowodowej, wolnostojącej stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czelatyce – Zadanie 2, na terenie działek nr (…) 631, (…), 1337, (…) obręb Czelatyce, Gmina Rokietnica (…)” wraz z załącznikami, obejmującą m.in. ww. działki.

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 17.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lu-blinie, została wydana decyzja o znaku: GN.6853.43.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej jako działka nr 1278

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.27.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180410_2 Roźwienica, w obrębie ewidencyjnym 180410_2.0009 Więckowice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 166 o pow. 0,4493 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Gar-barskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.26.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1226 o pow. 0,0096 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Gar-barskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.25.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0002 Rokietnica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 774/1 o pow. 0,11 ha i 774/7 o pow. 0,12 ha

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.24.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1481 o pow. 0,1304 ha i 2022 o pow. 2,6498 ha

Data publikacji: