Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (24)

Starosty Jarosławskiego z dnia 07.09.2021 r. o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze 464/2 o pow. 0,1146 ha.

Data publikacji:

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, w obrębie ewidencyjnym 180401_1.0001 Jarosław obręb 1, oznaczonej jako działka nr 481

Data publikacji:

w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa mienia, które stanowi niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w jednostce ewidencyjnej 180404_2 Jarosław, w obrębie ewidencyjnym 180404_2.0006, Munina, oznaczona jako działka nr 2725/6

Data publikacji: