Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (16)

w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w jednostce ewiden-cyjnej 180402_1 Miasto Radymno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180402_1.0001 Radymno jako działki: nr nr: 687, 2330/13, 2330/14

Data publikacji:

w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Chłopicach, w jednostce ewidencyjnej Chłopice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Chłopice, jako działka nr 1427 o pow. 0,17 ha,

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze 38/66 o pow. 0,0452 ha,

Data publikacji:

Starosta Jarosławski zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze 39 o pow. 0,1784 ha,

Data publikacji:

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 180406_2 Pawłosiów

Data publikacji:

w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Mołodycz gmina Wiązownica jako działka nr 773/1 o pow. 8,75 ha (LsV), objętej księgą wieczystą nr PR1J/00054052/3.

Data publikacji:

w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Mołodycz gmina Wiązownica jako działka nr 770 o pow. 24,18 ha (LsV), objętej księgą wieczystą nr PR1J/00054054/0.

Data publikacji:

w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Mołodycz gmina Wiązownica jako działka nr 771 o pow. 11,57 ha (LsV), objętej księgą wieczystą nr PR1J/00054053/3.

Data publikacji: