Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (88)

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 15.05.2024 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.58.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180407_5.0005 Rozbórz Długi, jako działka nr 567/2 o pow. 0,1674 ha,
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 13.05.2024 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.81.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0003 Jarosław Obręb 3, jako działka nr 1655 o pow. 0,0404 ha,
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 13.05.2024 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.79.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0003 Jarosław Obręb 3, jako działka nr 1649 o pow. 1,0329 ha,
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180410_2 Roźwienica, obręb ewidencyjny 180410_2.0007 Tyniowice, oznaczonej jako działka nr 276 o pow. 0,2915 ha, stanowiącej własność osoby nieżyjącej tj. Anieli Kondrat, po której nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180410_2 Roźwienica, obręb ewidencyjny 180410_2.0007 Tyniowice, oznaczonej jako działka nr 431 o pow. 0,6895 ha – stanowiącej własność osoby nieżyjącej tj. Marii Romanik, po której nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 10.05.2024 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.80.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180401_1.0003 Jarosław Obręb 3, jako działka nr 1650 o pow. 0,1202 ha,
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 07.05.2024 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.75.2023, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 180407_5.0005 Rozbórz Długi, jako działka nr 560/2 o pow. 1,1972 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, na zajęcie nw. nieruchomości:1. Objętej ostateczną Decyzją Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24.03.2022 r., znak: BG.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej SN, słupa rozgałęźnego SN, stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowych nN wraz z przyłączami kablowymi nN w celu przyłączenia budynku letniskowego w m. Radawa na dz. nr ew. 289/3” wraz z załącznikami, położonej w jednostce ewidencyjnej 180411_2 Wiązownica, w obrębie ewidencyjnym…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 29.11.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o znaku: GN.6853.25.2023, w trybie przepisów art. 124 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej 180411_2 Wiązownica, w obrębie ewidencyjnym 180411_2.0009 Szówsko, oznaczonej jako działka nr 2744 o pow. 0,5006 ha
Data publikacji:
Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 01.09.2023 r. o znaku: GN.6853.39.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z s. w Tarnowie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180401_1.0004 Jarosław Obręb 4 jako działka nr 2157 o pow. 0,1111 ha
Data publikacji: