Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty AB

 o zmianie wydanej przez Starostę Jarosławskiego ostatecznej decyzji Nr 450/2021 z dnia 02.07.2021r. znak: AB-AAB.6740.374.2021

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022 zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Jarosławskiego Nr 450/2021 z dnia 02.07.2021r. znak: AB-AAB.6740.374.2021 - pozwolenie na budowę obejmujące: rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wystawienniczo-handlowego z częścią magazynową i zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną /place, drogi utwardzone, parkingi z miejscami postojowymi, sieci, przyłącza: wodociągowe i przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, gazowe/ na działkach nr ewid. gr. 2957/5, 2958, 2957/4, 2957/1, 2957/2, 2948, 2949, 2950 położonych w obrębie ewidencyjnym: Jarosław Obręb 5, jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław
w zakresie zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:
a) wysokości w zakresie przekraczającym 2%,
b) liczby kondygnacji.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dnia oraz godziny spotkania w tut. Starostwie.
Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 30.05.2022r.

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o wydaniu decyzji Nr 155/2022  znak: AB-AAB.6740.998.2021 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą:

"zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez Starostę Jarosławskiego z dnia 07.06.2013r Nr 289/2013 znak: AB.6740.262.2013 - pozwolenia na budowę:

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji Nr 119/2022 znak: AB-AAB.6740.1043.2021 z dnia 28.03.2022 r. o pozwoleniu na budowę obejmującą:

Data publikacji:

o pozwoleniu na budowę pn: „Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny służący gospodarce rolnej – tłocznia oleju roślinnego”, zlokalizowanego na działce nr ewid. gr. 2704 położonej w miejscowości Pruchnik, gmina Pruchnik.

Data publikacji:

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności

Data publikacji: