Obwieszczenie, ogłoszenia, komunikaty AB

o wydaniu decyzji Nr 691/2020 z dnia 07.09.2020r., znak: AB-AAB.6740.692.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Data publikacji:

Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)  informuję  o  wydaniu  decyzji   w dniu 09.07.2020r.  znak:  AB.6740.341.2020 Nr 398/2020 o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Jarosławskiego z dnia 17.05.2017 r. znak: AB.6740.236.2017 Nr 266/2017 - pozwolenie na budowę:

Data publikacji:

Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)  informuję  o  wydaniu  w dniu  24.02.2020r.,  znak:  AB-AAB.6740.50.2020 Nr 100/2020 decyzji o pozwoleniu na budowę:
instalacji magazynowania olejów przepracowanych dla Tłoczni Gazu Jarosław I i II obejmującej:

Data publikacji:

Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami)  informuję  o  wydaniu  w dniu 12.02.2020 r.,  znak:  AB-AAB.6740.1082.2019 Nr 80/2020 decyzji o pozwoleniu na budowę trzech zbiorników pionowych oraz rozbiórkę (demontaż) dwóch zbiorników: poziomego nr 44 i pionowego nr 74 w miejscowości Surochów, jednostka ewidencyjna Jarosław, dz. nr ewid. gr. 458/28.    

Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II nr 17 pokój  224 , II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Data publikacji: