AB - Informacje i decyzje bieżące

o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-5060 Pruchnik, obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Bieszczadzkiej w Pruchniku
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 446/2022 z dnia 27.09.2022r., znak: AB-AAB.6740.524.2022…
Data publikacji:
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu decyzji Nr 5/2022 z dnia 05.08.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km od 0+000 do 0+821.24 oraz w km od 1+307.75 do 1+637.50 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w ramach zadania…
Data publikacji:
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km od 0+000 do 0+821.24 oraz w km od 1+307.75 do 1+637.50 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Misztale” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności
Data publikacji:
Jarosław, dnia 26.07.2022 r. Starosta Jarosławski ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław AB-AAB.6740.402.2022 INFORMACJA Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz.…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o wydaniu w dniu 22.06.2022 r., znak: AB-AAB.6740.179.2022 Nr…
Data publikacji:
o złożeniu uzupełnienia do prowadzanego postępowania administracyjnego na wniosek: Burmistrza Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław – reprezentowanego przez pełnomocnika: P. Łukasz Wyżykowski w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km od 0+000 do 0+821.24…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o wydaniu decyzji Nr 236/2022 znak: AB-AAB.6740.178.2022 z…
Data publikacji: