AB - Informacje i decyzje bieżące

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 27/2023 z dnia 27.01.2023r.,…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji Nr 5/2022…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 556/2022 z dnia 15.12.2022r.,…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji Nr 535/2022…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 515/2022 z dnia 15.11.2022r.,…
Data publikacji:
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Nr 450/2021 z dnia 02.07.2021r. znak: AB-AAB.6740.374.2021 zmienionej ostateczną decyzją Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r. znak: ABAAB.6740.173.2022 z wydanymi przez Starostę Jarosławskiego,
Data publikacji:
o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-5060 Pruchnik, obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Bieszczadzkiej w Pruchniku
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 446/2022 z dnia 27.09.2022r., znak: AB-AAB.6740.524.2022…
Data publikacji:
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu decyzji Nr 5/2022 z dnia 05.08.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km od 0+000 do 0+821.24 oraz w km od 1+307.75 do 1+637.50 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w ramach zadania…
Data publikacji:
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km od 0+000 do 0+821.24 oraz w km od 1+307.75 do 1+637.50 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Misztale” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności
Data publikacji:
Jarosław, dnia 26.07.2022 r. Starosta Jarosławski ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław AB-AAB.6740.402.2022 INFORMACJA Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz.…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o wydaniu w dniu 22.06.2022 r., znak: AB-AAB.6740.179.2022 Nr…
Data publikacji: