Obwieszczenie, ogłoszenia, komunikaty AB

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o wydaniu w dniu 14.04.2021 r., znak: AB-AAB.6740.32.2021 Nr 220/2021 decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nienowice, jednostka ewidencyjna Radymno, dz. nr ewid. gr.: 421/1.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II nr 17 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Data publikacji:

o wydaniu decyzji Nr 122/2021 z dnia 22.02.2021 r., znak: AB-AAB.6740.31.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą: budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr ewid. gr. 562 położonej w miejscowości Korzenica,

Data publikacji:

o wydaniu decyzji z dnia 15.01.2021r. znak: AB-AAB.6740.1159.2020, Nr 21/2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ; „Farmy fotowoltaicznej Korczowa” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy przyłączeniowej 8,64 MW w miejscowości Korczowa,

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.11.2020r. znak: AB-AAB.6740.1109.2020 Nr 1067/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę:

1) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8 MW w miejscowości Wólka Pełkińska na działce nr ewid. gr. 554, 555, gmina Jarosław.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II Nr 17, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 16/ 624-62-67), w godzinach pracy Urzędu.

Data publikacji:

o wydaniu decyzji Nr 1038/2020 z dnia 20.11.2020r., znak: AB-AAB.6740.950.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę z dnia 21.09.2015r. Nr 552/2015 znak: AB.6740.555.2015

Data publikacji:

o wydaniu decyzji Nr 691/2020 z dnia 07.09.2020r., znak: AB-AAB.6740.692.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Data publikacji:

Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)  informuję  o  wydaniu  decyzji   w dniu 09.07.2020r.  znak:  AB.6740.341.2020 Nr 398/2020 o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Jarosławskiego z dnia 17.05.2017 r. znak: AB.6740.236.2017 Nr 266/2017 - pozwolenie na budowę:

Data publikacji:

Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)  informuję  o  wydaniu  w dniu  24.02.2020r.,  znak:  AB-AAB.6740.50.2020 Nr 100/2020 decyzji o pozwoleniu na budowę:
instalacji magazynowania olejów przepracowanych dla Tłoczni Gazu Jarosław I i II obejmującej:

Data publikacji:

Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zmianami)  informuję  o  wydaniu  w dniu 12.02.2020 r.,  znak:  AB-AAB.6740.1082.2019 Nr 80/2020 decyzji o pozwoleniu na budowę trzech zbiorników pionowych oraz rozbiórkę (demontaż) dwóch zbiorników: poziomego nr 44 i pionowego nr 74 w miejscowości Surochów, jednostka ewidencyjna Jarosław, dz. nr ewid. gr. 458/28.    

Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II nr 17 pokój  224 , II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Data publikacji: