Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty AB

o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 12.10.2018 r. znak: AB.6740.759.2018 Nr 718/2018, wydanej przez Starostę Jarosławskiego, następnie zmienionej ostateczną decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 16.02.2021r. znak: AB-AAB.6740.1003.2020 Nr 102/2021 dla inwestycji obejmującej:
Budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. gr. 196/28 w m. Młyny, gm. Radymno, jedn. ewid. Radymno, obręb ewid. Młyny.

Data publikacji:

w sprawie zmiany wydanej przez Starostę Jarosławskiego ostatecznej decyzji Nr 517/2019 z dnia 26.11.2019r. znak: AB−AAB.6740.831.2019 następnie przeniesionej na rzecz Inwestora decyzją z dnia 14.05.2020r. znak AB-AAB.6740.308.2020 i sprostowanej postanowieniem z dnia 27.05.2020r. znak AB−AAB.6740.308.2020 − pozwolenie na budowę obejmujące:
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9999 MW na części działki nr ewid. gr. 350/3 w m. Wysock, obręb ewidencyjny Wysock, jednostka ewidencyjna Laszki – WYSOCK A

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 666/2021 z dnia 06.09.2021r., znak: AB-AAB.6740.460.2021 zmieniającej ostateczną decyzję Nr 517/2019 z dnia 26.11.2019r. znak: AB-AAB.6740.831.2019 następnie przeniesioną na rzecz Inwestora decyzją z dnia 14.05.2020r. znak AB-AAB.6740.308.2020 i sprostowaną postanowieniem z dnia 27.05.2020r. znak AB-AAB.6740.308.2020 - pozwolenie na budowę

Data publikacji:

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy technicznej D Nr R 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice, od km 0+781 do km 1+395”

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 09.06.2021 r., znak: AB-AAB.6740.352.2021 Nr 375/2021 decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chotyniec, jednostka ewidencyjna Radymno, dz. nr ewid. gr.: 223/1.
Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dnia oraz godziny spotkania w tut. Starostwie.
Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu tj. od dnia 05.07.2021r. do dnia 19.07.2021r.

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o wydaniu w dniu 09.06.2021 r., znak: AB-AAB.6740.352.2021 Nr 375/2021 decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chotyniec, jednostka ewidencyjna Radymno, dz. nr ewid. gr.: 223/1.
Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II nr 17 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Data publikacji:

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o wydaniu w dniu 14.04.2021 r., znak: AB-AAB.6740.32.2021 Nr 220/2021 decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nienowice, jednostka ewidencyjna Radymno, dz. nr ewid. gr.: 421/1.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II nr 17 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Data publikacji:

o wydaniu decyzji Nr 122/2021 z dnia 22.02.2021 r., znak: AB-AAB.6740.31.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą: budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr ewid. gr. 562 położonej w miejscowości Korzenica,

Data publikacji:

o wydaniu decyzji z dnia 15.01.2021r. znak: AB-AAB.6740.1159.2020, Nr 21/2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ; „Farmy fotowoltaicznej Korczowa” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy przyłączeniowej 8,64 MW w miejscowości Korczowa,

Data publikacji: