Po zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2024 r. zlikwidowano możliwość zgłoszenia nabycia, zastępując je obowiązkiem rejestracji pojazdu. Termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 30 dni…
Data publikacji:
Po zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2024 r. termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 30 dni od daty dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji…
Data publikacji:
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek oraz: dowód rejestracyjny, dowód tożsamości: działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej…
Data publikacji:
Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek o rejestrację zgodny z obecnie obowiązującym wzorem (w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym urzędzie) albo wypełniony druk zawiadomienia o zmianach (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych…
Data publikacji:
Wymagane dokumenty: Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: I. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym II. Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji: Adnotacja o współwłaścicielu a) oryginał dowodu własności…
Data publikacji:
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek oraz: dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania…
Data publikacji:
Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) następuje poprzez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu danego dokumentu do Centralnej Ewidencji Pojazdów (tzw. „zatrzymanie elektroniczne”) lub fizyczne zatrzymanie dokumentu. W przypadku „zatrzymanie elektronicznego” po ustaniu…
Data publikacji:
Wymagane dokumenty; Wypełniony wniosek zgodny z obecnie obowiązującym wzorem oraz: oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego); w przypadku…
Data publikacji:
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek oraz: dowód rejestracyjny, zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic(y), oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w…
Data publikacji: