Wyświetlenie artykułów z etykietą:
rejestry

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr zaświadczeń wydanych w toku postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Kto prowadzi:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia rejestru:

Celem prowadzenia rejestru jest ewidencja zaświadczeń wydanych nauczycielom, którzy zdali egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opis zawartości rejestru:

 • numer zaświadczenia,
 • imię i nazwisko,
 • miejsce zatrudnienia.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Zaświadczenie o zdanym egzaminie jest przekazywane nauczycielowi oraz dołączane do akt sprawy. Dane udostępniane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r.

Podstawa prawna:

 • art. 9g ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zmianami).

Pełna nazwa:

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kto prowadzi:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia: 

Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Opis zawartości rejestru:

 • nazwa Inwestora z adresem,
 • nazwa i miejsce zamierzenia budowlanego.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami).

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr zgłoszeń robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania.

Kto prowadzi:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia:

Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Opis zawartości rejestru:

 • nazwa Inwestora z adresem,
 • nazwa i miejsce zamierzenia budowlanego.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Kto prowadzi:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia:

Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Opis zawartości rejestru:

 • nazwa Inwestora z adresem.
 • nazwa i miejsce zamierzenia budowlanego.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jarosławskiego.

Kto prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych.

Opis zawartości rejestru:

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
 • powierzchnie nieruchomości;
 • wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa lub Powiat praw do nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej;
 • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 • wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
 • informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości;
 • informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: 

na wniosek.

Podstawa prawna:

Art. 23 ust.1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j.ze zmianami).

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Jarosławskiego

Kto prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych

Opis zawartości rejestru:

 • ewidencja użytkowników wieczystych zawierająca m.in.:
  • dane użytkownika wieczystego
  • oznaczenie jednostki ewidencyjnej nieruchomości
  • oznaczenie obrębu i  numer działki
  • kwotę dochodu z nieruchomości

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Na wniosek

Podstawa prawna:

Art. 23 ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. ze zmianami.)

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa ewidencji:

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT.

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości)

Cel prowadzenia:

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.

Baza danych niezbędna do utworzenia mapy zasadniczej. Stanowi podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

Opis zawartości rejestru:

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT określa klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi oraz specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT(Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa ewidencji:

Ewidencja gruntów i budynków EGIB.

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości)

Cel prowadzenia:

Podstawa planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Gromadzenie aktualizacja i udostępnianie danych w sposób jednolity dla całego kraju.

Opis zawartości rejestru:

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 • gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.).

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Zgodnie a art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2020.177 t.j. ze zmianami) "Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory" oraz §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej "Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej"

Na podstawie art. 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej infrastruktura informacji przestrzennych obejmuje zbiory danych przestrzennych:

 • odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane,
 • występujące w postaci elektronicznej,

utrzymywane przez:

 • organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
 • osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury, 

 należące do co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do tej ustawy.

W myśl art. 13 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury oraz prowadzi publiczne dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej organ administracji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zgłoszenie zbiorów i usług danych przestrzennych w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Starosta Jarosławski dokonał zgłoszenia stosownych zbiorów i usług danych przestrzennych dotyczących obszaru powiatu jarosławskiego.

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych jest udostępniona pod adresem geoportal.gov.pl

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych.

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości).

Cel prowadzenia:

Udostępnianie danych zawartych w tym rejestrze.
Inwentaryzacja osnowy geodezyjnej .
Ochrona znaków geodezyjnych.

Opis zawartości rejestru:

Usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia. Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty wyznaczone w sieciach będących rozwinięciem podstawowej osnowy geodezyjnej. Stopień zagęszczenia punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. 2012 poz. 352)

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro