Ewidencja gruntów i budynków EGIB

 • Wydrukuj
 • Email
 • Ewidencja gruntów i budynków EGIB. Pełna nazwa ewidencji: Ewidencja gruntów i budynków EGIB. Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości) Cel prowadzenia: Podstawa planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Gromadzenie aktualizacja i udostępnianie danych w sposób jednolity dla całego kraju. Opis zawartości rejestru: Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty; budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych; lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:właścicieli nieruchomości, a w przypadku: a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania; miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1; informację o wpisaniu do rejestru zabytków; informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wartość katastralną nieruchomości; informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.).

Pełna nazwa ewidencji:

Ewidencja gruntów i budynków EGIB.

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości)

Cel prowadzenia:

Podstawa planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Gromadzenie aktualizacja i udostępnianie danych w sposób jednolity dla całego kraju.

Opis zawartości rejestru:

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 • gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania