Wyświetlenie artykułów z etykietą:
rejestry

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr cen i wartości nieruchomości 

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości)

Cel prowadzenia: 

Powszechna taksacja nieruchomości w ramach katastru nieruchomości. Zasilanie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej.

Opis zawartości rejestru:

Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, a także:

 • adres położenia nieruchomości;
 • numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości;
 • rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
  • niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,
  • niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego
  • niezabudowanych nieruchomości leśnych,
  • zabudowanych nieruchomości rolnych,
  • niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
  • nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,
  • nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,
  • nieruchomości budynkowych,
  • nieruchomości lokalowych,
  • zabudowanych nieruchomości leśnych,
  • innych nieruchomości niż wymienione,
 • pole powierzchni nieruchomości gruntowej;
 • data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości;
 • inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych;

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.).

 

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane

Rejestr prowadzi:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 

Cel prowadzenia rejestru:

Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Opis zawartości rejestru:

 1. Nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 2. Numer lub numery ewidencyjne zgłoszenia;
 3. Datę wpływu zgłoszenia i datę rejestracji zgłoszenia;
 4. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora;
 5. Adres zamieszkania lub siedziby inwestora; (wyłączone z publikacji na podstawie art 82b, ust 7 ustawy Prawo budowlane)
 6. Informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury, oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego;
 7. Imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia;
 8. Informacje o:
  a) wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 30 ust. 5c w zakresie: daty wysłania postanowienia i daty uzupełnienia braków,
  b) wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania,
  c) przekazaniu zgłoszenia zgodnie z właściwością,
  d) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 9. Datę zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
 10. Informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu:
  a) numer lub numery ewidencyjne decyzji,
  b) data wydania decyzji,
  c) data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a;
 11. Informację o niewniesieniu sprzeciwu;
 12. Inne uwagi.(wyłączone z publikacji na podstawie art 82b, ust 7 ustawy Prawo budowlane)

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej - przejdź do rejestru

Podstawa prawna:

art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro