z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2024 roku.

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Radymnie z Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok.

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego na lata 2024 - 2039.

Data publikacji:

Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.299.2023

Data zgłoszenia: 05.12.2023r.

Inwestor:  Gmina Pruchnik

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. w m. Pruchnik, dz. nr ewid. gr. 2025/2,2025/3, 2025/2, 2018, 1634, 1632, 1626, 1624, 1622.

Termin rozpoczęcia robót dnia  27.12. 2023r.

Data publikacji:

Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.298.2023

Data zgłoszenia: 05.12.2023r.

Inwestor:  Gmina Pruchnik

Budowa odcinka  sieci   kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej z kanalizacją tłoczną i przepompownią w m. Pruchnik, dz. nr ewid. gr. 3024/4, 3022/2, 3049.

Termin rozpoczęcia robót dnia  27.12. 2023r.

Data publikacji:

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok.

Data publikacji: