Numer rejestru organu: AB-AAB.6740.3.115.2024

Data zgłoszenia: 20.06.2024r.

Inwestor: Marta i Krzysztof Zalot

Budowa zewnętrznej doziemnej i  wewnętrznej instalacji gazowej   w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Makowisko, dz. nr ewid. gr. 355/23.

Termin rozpoczęcia   11.08.2024r.

Data publikacji:

Numer rejestru organu: AB-AAB.6740.3.114.2024

Data zgłoszenia: 19.06.2024r.

Inwestor: Iwona Łanowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  o pow. zab. 68,77m w m. Radawa, dz. nr ewid. gr. 56/59, 56/101.

Termin rozpoczęcia   17.07.2024r.

Data publikacji:

Numer rejestru organu: AB-AAB.6740.3.113.2024

Data zgłoszenia: 19.06.2024r.

Inwestor: Miasto Radymno

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m. Radymno ul. Sportowa, dz. nr ewid. gr.  1987/1, 1988/2, 2012/2, 2013/6, 2013/7.

Termin rozpoczęcia   01.08.2024r.

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Jarosławskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 5 miasta Jarosławia.

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie usługi polegającej na oczyszczeniu: terenu przylegającego do zabytkowego budynku „Internatu” oraz klombu przy drodze obok ww. budynku położonego w Pawłosiowie na działce nr 30/1.

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, na rzecz Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w relacjach z Ministrem Edukacji (Minister), w związku z udziałem w roku 2024 w przedsięwzięciu pn.” Podróże z klasą” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” (Przedsięwzięcie) i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym zgodnie z ww. komunikatem.

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!”

Data publikacji:

z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111520R – ul. Leśnej od km 0+005,60 do km 0+117,88 w miejscowości Tuczempy”

Data publikacji: