Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych. Pełna nazwa rejestru: Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych. Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości). Cel prowadzenia: Udostępnianie danych zawartych w tym rejestrze.Inwentaryzacja osnowy geodezyjnej .Ochrona znaków geodezyjnych. Opis zawartości rejestru: Usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia. Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty wyznaczone w sieciach będących rozwinięciem podstawowej osnowy geodezyjnej. Stopień zagęszczenia punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. 2012 poz. 352)

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych.

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości).

Cel prowadzenia:

Udostępnianie danych zawartych w tym rejestrze.
Inwentaryzacja osnowy geodezyjnej .
Ochrona znaków geodezyjnych.

Opis zawartości rejestru:

Usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia. Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty wyznaczone w sieciach będących rozwinięciem podstawowej osnowy geodezyjnej. Stopień zagęszczenia punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. 2012 poz. 352)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania