Wyświetlenie artykułów z etykietą:
rejestry

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa ewidencji:

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych utworzonych po 20.05.2016 roku.

Kto prowadzi:

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych.

Opis zawartości rejestru:

 • nazwa stowarzyszenia;
 • data wpisu do ewidencji i późniejszych zmian;
 • cele działania stowarzyszenia zgodnie z regulaminem; teren działania stowarzyszenia; środki działania;
 • adres siedziby stowarzyszenia;
 • reprezentacja stowarzyszenia, dane przedstawicieli, zarządu stowarzyszenia;
 • jeżeli przewidziano dane organu kontroli wewnętrznej ( nazwa i skład);
 • informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;
 • informacja o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
 • informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
 • ewentualne dane likwidatora stowarzyszenia;
 • informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru i nazwa podmiotu stosującego.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie BIP. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Podstawa prawna:

Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644)

Uwagi:

Wersję elektroniczną aktualnej ewidencji (excel) zamieszczono w załączniku.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr instytucji kultury.

Kto prowadzi:

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych:

Opis zawartości rejestru:

 • numer wpisu do rejestru;
 • data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
 • pełna nazwa instytucji kultury wynikającą ze statutu;
 • skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
 • siedziba i adres instytucji kultury;
 • oznaczenie organizatora instytucji kultury;
 • oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
 • akt o utworzeniu instytucji kultury;
 • akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury. (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Podstawa prawna:

Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j. ze zmianami)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Uwagi:

Wersję elektroniczną aktualnego rejestru zamieszczono w załączniku.

Pełna nazwa:

Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osobach, które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami oraz skierowanych na badania lekarskie.

Kto prowadzi:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Wymóg ustawowy.

Opis zawartości rejestru:

 • Data złożenia wniosku
 • Data wydania uprawnień
 • Nazwisko i imię osoby fizycznej
 • Miejsce zamieszkania
 • Dane na temat stanu zdrowia
 • Dane na temat orzeczonych środków karnych
 • Numer uprawnień

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Dane z ewidencji podlegają ochronie w trybie ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2020.110 t.j. ze zmianami).

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie ośrodków szkolenia kierowców.

Kto prowadzi:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Obowiązek ustawowy - prowadzenie ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Opis zawartości rejestru:

 • Numer ewidencyjny
 • Data złożenia wniosku
 • Data wpisu
 • Nazwa, NIP, REGON (jeśli zostały nadane), adres przedsiębiorcy
 • Adres ośrodka szkolenia kierowców
 • Numery uprawnień zatrudnionych instruktorów nauki jazdy

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Zaświadczenie otrzymuje przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców. Dane z ewidencji są udostępniane według zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (na wniosek).

Podstawa prawna:

art.30 ustawy z dnia 5 stycznia o kierujących pojazdami ( Dz.U.2020.1268 t.j ze zmianami).

Uwagi:

Wersja elektroniczna Wykazu Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie powiatu jarosławskiego dostępna w załączniku.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Kto prowadzi:

 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła