Uchwały Rady-2022

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2023 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. uchwała budżetowa na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2022 roku

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Data publikacji:

z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w 2023 roku

Data publikacji:

z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji: