Uchwały Rady-2022

z dnia 10 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2022 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 10 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2022 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 10 października 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 10 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2022 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 10 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2022 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/395/2022 z dnia 23 września 2022 r.

Data publikacji:

z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

Data publikacji:

z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/317/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2022

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2021 rok

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 5 lat

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym na terenie powiatu jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski

Data publikacji: