Uchwały Rady-2021

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2022 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2024

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2022 roku.

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2021 roku

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Powiatu Jarosławskiego.

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w 2022 roku

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w trybie bezprzetargowym.

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Jarosławiu.

Data publikacji:

z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji: