Uchwały Rady-2021

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Jarosławiu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz jego likwidacji

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu”

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 –2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 –2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2021 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2021 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2020 rok

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania

Data publikacji:

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Data publikacji:

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2021 roku.

Data publikacji:

z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji: