Uchwały Rady-2021

z dnia 30 kwietnia 2021 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 15 kwietnia 2021 r .zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Data publikacji:

.z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Powiat Jarosławski projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wspieranego w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: