Uchwały Rady-2023

z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu systemu rezonansu magnetycznego SIGNA Explorer

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Starostę Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2024 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego porozumienia z Gminą Roźwienica dotyczącego przyjęcia przez Gminę Roźwienica zadania Powiatu Jarosławskiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1780R Węgierka – Krzywcza

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jarosławskim na lata 2023-2030

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie założenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie zawodowej: elektronika w Jarosławiu i włączenia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. uchwała budżetowa na rok 2024

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2023 roku

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2024 roku.

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Radymnie z Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji: