Uchwały Rady-2023

z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Jarosławskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu kolejnej umowy najmu garażu zlokalizowanego obok budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego nr 19 z dotychczasowym najemcą

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji prze Powiat Jarosławski przedsięwzięcia pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” w ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania statutu Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania

Data publikacji: