Uchwały Rady-2023

z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w 2024 roku

Data publikacji:

z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu FEPK.07.03-IP.01-0001/23 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Data publikacji:

z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Jarosławskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Statutu Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie utworzenia Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku.

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny samodzielnego lokalu oraz nieruchomości zabudowanej na rzecz Skarbu Państwa

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy zawartej w trybie bezprzetargowym, dotyczącej najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach naboru nr FEPK.07.03-IP.01-0001/23 w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie.

Data publikacji:

z dnia 29 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Data publikacji: