Uchwały Rady-2023

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyłączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu oraz jego likwidacji

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 11 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radymno

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. uchylająca deklarację Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Przeworskiemu zadania publicznego polegającego na kontroli przestrzegania ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r., o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 883) na terenie Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2023-2028

Data publikacji:

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Data publikacji: