Informacja

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja. dotycząca wprowadzenia w posiadanie uczestników scalenia gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst dz.u. z 2003 r. nr 178 poz. 1749 ze zm.)I N F O R M A C J ADOTYCZĄCA WPROWADZENIA W POSIADANIE  UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCHROŹWIENICA I RUDOŁOWICE GMINA ROŹWIENICA W OPARCIUO PRZEPISY USTAWY Z DNIA 26 MARCA 1982 R.  SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW (JEDNOLITY TEKST DZ.U. Z 2003 R. NR 178 POZ. 1749 ZE ZM.)W dniu 31 lipca 2012 r. na zebraniu uczestników scalenia gruntów płożonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica nastąpiło wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, a tym samym zakończenie postępowania scaleniowego.Podstawą wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jest decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 5.07.2012 r. o znaku GK.III.6017-6/10 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica – zaopatrzona w klauzulę rygoru natychmiastowej wykonalności.Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia została podana do publicznej wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 5.07.2012 r. oraz wywieszona na okres 14 dni  w lokalu Urzędu Gminy Roźwienica, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia: Roźwienica, Rudołowice, Mokra. [art. 28 ust. 1 ustawy]Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia. [art. 28 ust. 2 ustawy]Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia niebiorących udziału w zebraniu.  [art. 30 ustawy]W razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. [art. 32 ustawy]Ogólne terminy i zasady objęcia gruntów w posiadanie:- Plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów,- Plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel gruntów, w okresie do dnia                     1 października następnego roku po zakończeniu scalenia z tym, że dotychczasowy właściciel gruntów powinien na ten okres zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób,-       do czasu urządzenia nowych dróg przejazdy powinny odbywać się dotychczasowymi szlakami. Termin wejścia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia:- na grunty zajęte pod uprawy zbóż; po ich zbiorze - nie później niż do 31.08.2012r.- na grunty zajęte pod uprawę roślin okopowych; po ich zbiorze - nie później niż do 30.10.2012r.- na użytki zielone; po zbiorze drugiego pokosu siana - nie później niż do 30.08.2012r.- drzewa i krzewy, które przypadają innym uczestnikom scalenia należy usunąć do dnia 30.03.2013 r.,
dotycząca wprowadzenia w posiadanie uczestników scalenia gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst dz.u. z 2003 r. nr 178 poz. 1749 ze zm.)

I N F O R M A C J A

 


 DOTYCZĄCA WPROWADZENIA W POSIADANIE  UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH

ROŹWIENICA I RUDOŁOWICE GMINA ROŹWIENICA W OPARCIU

O PRZEPISY USTAWY Z DNIA 26 MARCA 1982 R.  SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW (JEDNOLITY TEKST DZ.U. Z 2003 R. NR 178 POZ. 1749 ZE ZM.)

 

 

            W dniu 31 lipca 2012 r. na zebraniu uczestników scalenia gruntów płożonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica nastąpiło wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, a tym samym zakończenie postępowania scaleniowego.

            Podstawą wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jest decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 5.07.2012 r. o znaku GK.III.6017-6/10 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica – zaopatrzona w klauzulę rygoru natychmiastowej wykonalności.

             Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia została podana do publicznej wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 5.07.2012 r. oraz wywieszona na okres 14 dni  w lokalu Urzędu Gminy Roźwienica, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia: Roźwienica, Rudołowice, Mokra. [art. 28 ust. 1 ustawy]

             Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia. [art. 28 ust. 2 ustawy]

             Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia niebiorących udziału w zebraniu.  [art. 30 ustawy]

             W razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. [art. 32 ustawy]


            Ogólne terminy i zasady objęcia gruntów w posiadanie:

-       Plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów,

-       Plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel gruntów, w okresie do dnia                     1 października następnego roku po zakończeniu scalenia z tym, że dotychczasowy właściciel gruntów powinien na ten okres zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób,

-       do czasu urządzenia nowych dróg przejazdy powinny odbywać się dotychczasowymi szlakami.


             Termin wejścia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia:

-       na grunty zajęte pod uprawy zbóż; po ich zbiorze - nie później niż do 31.08.2012r.

-       na grunty zajęte pod uprawę roślin okopowych; po ich zbiorze - nie później niż do 30.10.2012r.

-       na użytki zielone; po zbiorze drugiego pokosu siana - nie później niż do 30.08.2012r.

-       drzewa i krzewy, które przypadają innym uczestnikom scalenia należy usunąć do dnia 30.03.2013 r.,

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przygotował: Grzegorz Kondrat
Data publikacji:
28 lutego 2024
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu o składzie, siedzibie i dyżurach
14:29:13
16 lutego 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia 15.02.2024r. o pozwoleniu na budowę
14:43:03
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia 15.02.2024r. o pozwoleniu na budowę
14:40:09
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia 15.02.2024r. o pozwoleniu na budowę
14:39:15
07 lutego 2024
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 44/2024 z dnia 06.02.2024r., znak: AB-AAB.6740.541.2023
09:02:16
30 stycznia 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 36/2024 z dnia 30.01.2024 r. znak: AB-AAB.6740.567.2023
15:04:43
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 36/2024 z dnia 30.01.2024 r. znak: AB-AAB.6740.567.2023
15:01:11
17 stycznia 2024
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 20/2024 z dnia 17.01.2024r., znak: AB-AAB.6740.582.2023
12:56:43
08 stycznia 2024
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 6/2024 z dnia 08.01.2024r., znak AB-AAB.6740.561.2023
15:16:11
Więcej w tej kategorii: