Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. Starosty Jarosławskiego z dnia 6 lipca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica. Jarosław, dnia 6 lipca 2012 r.GK.III.6017-6/10O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e    z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w    s c a l e n i agruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.Zebranie odbędzie się w dniu 31 lipca 2012 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Gminnym Gimnazjum w Roźwienicy.C e l   z e b r a n i a:Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia zatwierdzonego decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 5.07.2012 r. o znaku: GK.III.6017-6/10Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania. Termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.
Starosty Jarosławskiego z dnia 6 lipca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Jarosław, dnia 6 lipca 2012 r.

GK.III.6017-6/10

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),


S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I
z w o ł u j e    z e b r a n i e
u c z e s t n i k ó w    s c a l e n i a

gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Zebranie odbędzie się w dniu 31 lipca 2012 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Gminnym Gimnazjum w Roźwienicy.

C e l   z e b r a n i a:


Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia zatwierdzonego decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 5.07.2012 r. o znaku: GK.III.6017-6/10

Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania. Termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przygotował: Kamil Blajer
Data publikacji:
Więcej w tej kategorii: