Karta usługi K-TR-10 Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-TR-10 Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).Potrzebne dokumenty: Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.Do wniosku należy dołączyć:oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, oświadczenie osoby zarządzającej transportem , kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej (na kwotę 50.000 euro patrz: UWAGI) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowego uprawnienia), kserokopię umowy spółki cywilnej, w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję (dotyczy nowej licencji), oryginały dokumentów do wglądu.Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym - pokój nr 1, parter Starostwa Powiatowego w Jarosławiuosobiście lub poprzez pełnomocnika. Opłaty: Opłata za udzielenie licencji wynosi:800 zł - na okres od 2 do 15 lat, 900 zł - na okres od 16 do 30 lat, 1.000 zł - na okres od 31 do 50 lat.Opłata administracyjną należy wnieść w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na konto. Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 Termin załatwienia: Do 30 dni. Uwagi:Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:- rocznym sprawozdaniem finansowym;- dokumentami potwierdzającymi:a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,d) własność nieruchomości. Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej: - do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy, - opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem ,
 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej (na kwotę 50.000 euro patrz: UWAGI)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowego uprawnienia),
 • kserokopię umowy spółki cywilnej, w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję (dotyczy nowej licencji),
 • oryginały dokumentów do wglądu.

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym - pokój nr 1, parter Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • 800 zł - na okres od 2 do 15 lat,
 • 900 zł - na okres od 16 do 30 lat,
 • 1.000 zł - na okres od 31 do 50 lat.

Opłata administracyjną należy wnieść w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na konto. Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000

Termin załatwienia:

Do 30 dni.

Uwagi:

 1. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
  - rocznym sprawozdaniem finansowym;
  - dokumentami potwierdzającymi:
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  d) własność nieruchomości.
 2. Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 3. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
   - do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
   - opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania