Karta usługi K-42 Holowanie pojazdów

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-42 Holowanie pojazdów. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 143 poz. 846) Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usunięcie pojazdu z drogi jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1016 z późn.zm ) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2001 r. nr 137 poz. 1541 z późn.zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.)Informacja: Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania, uprawnionej jednostce dyspozycji usunięcia pojazdu w formie pisemnej przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu. Pojazd umieszcza się na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Jarosławskiego. Podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu pojazdu powiadamia o tym niezwłocznie (w formie pisemnej): 1) właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta Policji2) właściciela pojazdu3) osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia. Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Pojazd z parkingu strzeżonego odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.Podstawą odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Jarosławskiego jest uiszczenie opłat za holowanie pojazdu i parking strzeżony w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub u właściciela parkingu strzeżonego i przedłożenie dowodu zapłaty wraz z zezwoleniem do odbioru pojazdu. Opłaty: Opłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27 na kontoNr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000Opłatę można uiścić również na parkingu strzeżonym: 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 37.Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela przez jednostkę wyznaczoną przez starostę Jarosławskiego ustala się opłatę brutto w wysokości:1) rower lub motorower – 98,40 zł)2) motocykl –184,50 zł,3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 393,60 zł,4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 615,00 zł,5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 861,00 zł,6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.230 zł, Za parkowanie usuniętego na koszt właściciela pojazdu na wyznaczonym przez Starostę Jarosławskiego parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę przechowywania ustala się opłatę brutto w wysokości:1) rower lub motorower – 17,22 zł, ( opłata przez pierwszy m-c)rower lub motorower – 8,61 zł, (opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)rower lub motorower – 4,31 zł, (opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu2) motocykl – 22,14 zł, ( opłata przez pierwszy m-c)motocykl – 11,07 zł, ((opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)motocykl – 5,54 zł, ((opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 31,98 zł, ( opłata przez pierwszy m-c,pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 15,99 zł (opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 8,00 zł (opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 50,43 zł( opłata przez pierwszy m-c),pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 25,22 zł(opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 12,61 zł(opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 77,49 zł( opłata przez pierwsze m-c), pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 38,75 zł(opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 19,38 zł(opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 135,30 zł, ( opłata przez pierwszy m-c)pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 67,66 zł, (opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu).pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 33,83 zł, (opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu). Wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów w kwocie 75% wynagrodzenia z tytułu holowania pojazdu:1) rower lub motorower – 73,80 zł,2) motocykl – 138,38 zł,3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 295,20 zł,4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 461,25 zł,5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 645,75 zł,6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 922,50 zł,Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi i nie odebranego występuje do Sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli:prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, Wydz. Komunikacji, II piętro pok.207 tel. 16 6246323

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 143 poz. 846)
 • Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usunięcie pojazdu z drogi jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1016 z późn.zm )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2001 r. nr 137 poz. 1541 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.)

Informacja:

Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania, uprawnionej jednostce dyspozycji usunięcia pojazdu w formie pisemnej przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu. Pojazd umieszcza się na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Jarosławskiego. Podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu pojazdu powiadamia o tym niezwłocznie (w formie pisemnej):

1) właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta Policji
2) właściciela pojazdu
3) osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia.

Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Pojazd z parkingu strzeżonego odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Podstawą odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Jarosławskiego jest uiszczenie opłat za holowanie pojazdu i parking strzeżony w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub u właściciela parkingu strzeżonego i przedłożenie dowodu zapłaty wraz z zezwoleniem do odbioru pojazdu.

Opłaty:

Opłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27 na konto
Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000

Opłatę można uiścić również na parkingu strzeżonym: 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 37.

 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela przez jednostkę wyznaczoną przez starostę Jarosławskiego ustala się opłatę brutto w wysokości:
  1) rower lub motorower – 98,40 zł)
  2) motocykl –184,50 zł,
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 393,60 zł,
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 615,00 zł,
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 861,00 zł,
  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.230 zł,
 2. Za parkowanie usuniętego na koszt właściciela pojazdu na wyznaczonym przez Starostę Jarosławskiego parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę przechowywania ustala się opłatę brutto w wysokości:
  1) rower lub motorower – 17,22 zł, ( opłata przez pierwszy m-c)
  rower lub motorower – 8,61 zł, (opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)
  rower lub motorower – 4,31 zł, (opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu
  2) motocykl – 22,14 zł, ( opłata przez pierwszy m-c)
  motocykl – 11,07 zł, ((opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)
  motocykl – 5,54 zł, ((opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 31,98 zł, ( opłata przez pierwszy m-c,
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 15,99 zł (opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 8,00 zł (opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu)
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 50,43 zł( opłata przez pierwszy m-c),
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 25,22 zł(opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 12,61 zł(opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 77,49 zł( opłata przez pierwsze m-c),
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 38,75 zł(opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 19,38 zł(opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu),
  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 135,30 zł, ( opłata przez pierwszy m-c)
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 67,66 zł, (opłata powyżej 1 m-ca przechowywania stanowiąca 50% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu).
  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 33,83 zł, (opłata powyżej 3 m-ca przechowywania stanowiąca 25% ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za parkowanie pojazdu).
 3. Wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów w kwocie 75% wynagrodzenia z tytułu holowania pojazdu:
  1) rower lub motorower – 73,80 zł,
  2) motocykl – 138,38 zł,
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 295,20 zł,
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 461,25 zł,
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 645,75 zł,
  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 922,50 zł,

Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi i nie odebranego występuje do Sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli:

 • prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.
 • gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, Wydz. Komunikacji, II piętro pok.207 tel. 16 6246323

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania