Karta usługi RPP-03 Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi RPP-03 Likwidacja stowarzyszenia zwykłego. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).Procedura załatwienia sprawy: I. Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego mają wolę, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:Sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia) zgodnie z zapisami Regulaminu stowarzyszenia zwykłego; Sporządzić listę obecności; Sporządzić listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.II. Następnie likwidator:Pisemnie zawiadamia Starostę Jarosławskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego oraz dołącza:• protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia,• listę obecności,• listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np.www.ngo.pl https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na ok. 3-4 tygodnie).III. Ponadto likwidator:Sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351); Ustala listę wierzycieli i dłużników; Przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku jeśli jest majątek); Dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych; Zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy); Sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351); Sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego); Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji; Składa wniosek do Starosty Jarosławskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:• sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.• potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego, Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.Wymagane dokumenty:Wniosek o wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych; Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności; Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego, która zawiera informacje:- o wyznaczeniu likwidatora/ów,- o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia; Lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków; Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia; Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji).Opłaty: brak Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Składanie dokumentów: Biuro Podawcze, parter budynku, pokój nr 1Odbiór dokumentów:Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu, II piętro, pokój nr 233, 235 Informacja: tel. (16) 624 62 83 lub (16) 624 62 36. Termin realizacji: Do 7 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, Informacje/uwagi: Likwidacja stowarzyszenia polega na:• całkowitym zakończeniu jego działalności,• zadysponowaniu pozostałego w stowarzyszeniu mienia,• wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji prowadzonej przez Starostę nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia. Starosta powiadomi o tym pisemnie likwidatora.W sytuacji braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Procedura załatwienia sprawy:

I. Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego mają wolę, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:

 1. Sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia) zgodnie z zapisami Regulaminu stowarzyszenia zwykłego;
 2. Sporządzić listę obecności;
 3. Sporządzić listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

II. Następnie likwidator:

 1. Pisemnie zawiadamia Starostę Jarosławskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego oraz dołącza:
  • protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  • listę obecności,
  • listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 2. Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np.www.ngo.pl https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na ok. 3-4 tygodnie).

III. Ponadto likwidator:

 1. Sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
 2. Ustala listę wierzycieli i dłużników;
 3. Przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku jeśli jest majątek);
 4. Dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych;
 5. Zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);
 6. Sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
 7. Sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 8. Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;
 9. Składa wniosek do Starosty Jarosławskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:
  • sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
  • potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego,
 10. Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych;
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności;
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego, która zawiera informacje:
  - o wyznaczeniu likwidatora/ów,
  - o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia;
 4. Lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków;
 5. Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia;
 6. Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji).

Opłaty:

brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17,
37-500 Jarosław
Składanie dokumentów:
Biuro Podawcze, parter budynku, pokój nr 1
Odbiór dokumentów:
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu, II piętro, pokój nr 233, 235
Informacja:
tel. (16) 624 62 83 lub (16) 624 62 36.

Termin realizacji:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami,

 Informacje/uwagi:

Likwidacja stowarzyszenia polega na:
• całkowitym zakończeniu jego działalności,
• zadysponowaniu pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
• wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji prowadzonej przez Starostę nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia. Starosta powiadomi o tym pisemnie likwidatora.
W sytuacji braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Jerzy Klisowski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
03 listopada 2023
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Karta usługi RPP-03 Likwidacja stowarzyszenia zwykłego
12:54:20