Karta usługi RPP-02 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi RPP-02 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.Dotyczy: Stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie powiatu jarosławskiego. Wymagane dokumenty:Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd. Wniosek powinien zawierać następujące dane:1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,3) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego. Lista założycieli (co najmniej trzech), zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Regulamin działalności stowarzyszenia (określający w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia). Protokół z zebrania założycielskiego, wraz z uchwałami o utworzeniu stowarzyszenia, uchwaleniu Regulaminu stowarzyszenia oraz o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia albo członków zarządu.Opłaty: Brak opłat za wpis do ewidencji Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu Biuro Podawcze parter, pok. nr 1 Termin i sposób załatwienia:Starosta Jarosławski dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia: 1) wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub2) uzupełnienia braków we wniosku (jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność), 3) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek Starosty Jarosławskiego lub prokuratora, o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.Tryb odwoławczy: W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Kontakt merytoryczny: Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, pok. nr 233, tel. 16 624 62 83 Uwagi:Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nieposiadające osobowości prawnej. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Stowarzyszenie zwykłe nie może:1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,2) zrzeszać osób prawnych,3) prowadzić działalności gospodarczej,4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dotacji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Dotyczy:

Stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie powiatu jarosławskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
  1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
  2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
  3) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
 2. Lista założycieli (co najmniej trzech), zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 3. Regulamin działalności stowarzyszenia (określający w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego, wraz z uchwałami o utworzeniu stowarzyszenia, uchwaleniu Regulaminu stowarzyszenia oraz o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia albo członków zarządu.

Opłaty:

Brak opłat za wpis do ewidencji

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu Biuro Podawcze parter, pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia:

 1. Starosta Jarosławski dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
  1) wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
  2) uzupełnienia braków we wniosku (jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność),
  3) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek Starosty Jarosławskiego lub prokuratora, o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
 2. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:

W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, pok. nr 233, tel. 16 624 62 83

Uwagi:

 1. Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
 3. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
 4. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2) zrzeszać osób prawnych,
  3) prowadzić działalności gospodarczej,
  4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
 5. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dotacji.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. J.Zagrobelna
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania