Karta usługi K-33 Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi K-33 Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora. Podstawa prawna • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. , poz. 208);• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2015r. poz.2096);• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23); Wymagane dokumenty I. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów: • Załączniki:- Fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, (na wprost)- Kserokopia prawa jazdy:a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia, d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia wyłącznie z zakresu prawa jazdy kat. T - Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,- Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,- Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.- Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,- Zaświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktora nie była karana wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,- Dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia, II. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI INSTRUKTORA • Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora • Załączniki do wniosku:- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,- Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, Miejsce załatwienia sprawy: Dokumenty należy złożyć:Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17Biuro Podawcze parter, pok. 1 Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17Wydział Komunikacji,II piętro, pokój nr 230, tel. (16) 624-62-37 Opłaty:50zł –opłata za wpis do ewidencji instruktorów, 50zł–opłata za wpis do ewidencji wykładowców,Opłaty można wnieść:- gotówką w kasie urzędu – parter, pok. 27,- przelewem na konto: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 -ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatne w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia - opłaty skarbowe Termin sposób załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku • decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców,• wydanie legitymacji instruktora,• zaświadczeniem o wpisie do ewidencji wykładowców,• decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku skreślenia z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna,• decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku nie spełniania ustawowych wymagań, Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Uwagi: Starosta dokonuje wpisu do ewidencji instruktora, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu, oraz wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań. Instruktor powinien posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie uprawnionych organów.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. , poz. 208);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2015r. poz.2096);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

Wymagane dokumenty


I. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW

• Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów:

• Załączniki:
- Fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, (na wprost)
- Kserokopia prawa jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia,

d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia wyłącznie z zakresu prawa jazdy kat. T
- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
- Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
- Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
- Zaświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktora nie była karana wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- Dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia,

II. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI INSTRUKTORA

• Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora

• Załączniki do wniosku:
- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
- Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, 

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty należy złożyć:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
Biuro Podawcze parter, pok. 1

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17
Wydział Komunikacji,
II piętro, pokój nr 230, tel. (16) 624-62-37

Opłaty:

  • 50zł –opłata za wpis do ewidencji instruktorów,
  • 50zł–opłata za wpis do ewidencji wykładowców,

Opłaty można wnieść:
- gotówką w kasie urzędu – parter, pok. 27,
- przelewem na konto: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000
 -ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatne w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia - opłaty skarbowe

Termin sposób załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

• decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców,
• wydanie legitymacji instruktora,
• zaświadczeniem o wpisie do ewidencji wykładowców,
• decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku skreślenia z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna,
• decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku nie spełniania ustawowych wymagań,

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Starosta dokonuje wpisu do ewidencji instruktora, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu, oraz wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań. Instruktor powinien posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie uprawnionych organów.

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania