Karta usługi K-37 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-37 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium RP. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. Podstawa prawna:Art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz.231) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546)Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału ( formularz należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę") Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wg kat. „AM” Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodniez zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM składana w obecności urzędnika wydziału Kserokopia karty motorowerowej oraz oryginał (do wglądu) Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (do wglądu)Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłaty: Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł Opłaty można wnieśćw kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na konto Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 lub kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: prawojazdy@starostwo.jaroslaw.pl Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro , pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42. Informacje dodatkowe: Prawo jazdy kategorii AM wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego) Prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej po zwrocie karty motorowerowej.

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.
Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.
Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium RP. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Podstawa prawna:

 • Art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz.231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
 • Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546)

 Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału ( formularz należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę")
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wg kat. „AM”
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
  z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM składana w obecności urzędnika wydziału
 • Kserokopia karty motorowerowej oraz oryginał (do wglądu)
 • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł

Opłaty można wnieść

 • w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub
 • na konto Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 lub
 • kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro , pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42.

Informacje dodatkowe:

Prawo jazdy kategorii AM wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)

Prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej po zwrocie karty motorowerowej.

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania