Karta usługi ŚR-10 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku wytwórcy, który wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi ŚR-10 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku wytwórcy, który wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Podstawa prawna: • art. 180 pkt 3, art.180a, art.181 ust. 1 pkt 4, art.183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.) Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji: 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych; 2. o masie powyżej 5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii przemysłowej. Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów  zgodny z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620);-przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych, postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – uzgadniające operat przeciwpożarowy, o którym mowa powyżej, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:   ◦ za przestępstwa przeciwko środowisku,  ◦ będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach – w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów; -wymóg nie dotyczy przypadku, gdy zbieranie lub przetwarzanie obejmuje wyłącznie odpady obojętne. Wtedy należy poinformować o właściwościach odpadów, w tym o spełnianiu przez nie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpadach, dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji i terenu, na którym się ona znajduje, dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady, jeżeli jest on inny niż miejsce wytwarzania odpadów, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, oświadczenie o klasyfikacji/lub jej braku, przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).We wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymaganie przewidziane  dla wniosku o udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub/i  przetwarzania odpadów na podstawie  art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.701 ze zm.)Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Opłata skarbowa w wysokości:• 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,• 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok.27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491(część III, pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejOpłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej. Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i RolnictwaDorota Batkiewicz I piętro, pok.110 tel. 16 624 62 43e_mail: d.batkiewicz@starostwo.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

• art. 180 pkt 3, art.180a, art.181 ust. 1 pkt 4, art.183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.)

Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji:
1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych;
2. o masie powyżej 5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii przemysłowej.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów  zgodny z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620);-przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – uzgadniające operat przeciwpożarowy, o którym mowa powyżej,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
    ◦ za przestępstwa przeciwko środowisku,
    ◦ będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach – w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów; -wymóg nie dotyczy przypadku, gdy zbieranie lub przetwarzanie obejmuje wyłącznie odpady obojętne. Wtedy należy poinformować o właściwościach odpadów, w tym o spełnianiu przez nie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpadach,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji i terenu, na którym się ona znajduje,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady, jeżeli jest on inny niż miejsce wytwarzania odpadów,
 • jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenie o klasyfikacji/lub jej braku, przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).
  We wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymaganie przewidziane  dla wniosku o udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub/i  przetwarzania odpadów na podstawie  art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.701 ze zm.)

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości:
2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok.27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
(część III, pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Dorota Batkiewicz
I piętro, pok.110 tel. 16 624 62 43
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówplik w formacie .DOCX (363 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania