Karta usługi ŚR-11 Zezwolenie na zbieranie odpadów

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi ŚR-11 Zezwolenie na zbieranie odpadów. Podstawa prawna: • art. 41, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) Wymagane dokumenty:wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)do wniosku dołącza się: • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń (art. 42 ust. 1 pkt. 9a, art. 48a) • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 25 ustawy o odpadach, • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości (dot. zbierania odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) - art. 41b oraz 42 ust. 4a ustawy o odpadach, • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:  a) za przestępstwa przeciwko środowisku,  b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663), • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy jest wymagana), • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów • postanowienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana • plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów • inne dokumenty (art. 42 ust. 5, 6, 7 ustawy o odpadach). W toku prowadzonego postępowania administracyjnego tut. Referat występuje o przeprowadzenie kontroli przez: • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (z udziałem przedstawicieli tut. Referatu) • Państwową Straż PożarnąKontrola kończy się opinią w formie postanowienia.Zabezpieczenie roszczeń (szczegóły art. 48a ustawy o odpadach) • Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest zobowiązany do zabezpieczenia roszczeń (obowiązek nie dotyczy odpadów określonych w art. 48a ust. 2 ustawy o odpadach). • Forma zabezpieczenia roszczeń - depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczeniowa. • Posiadacz odpadów do wniosku załącza propozycję formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. • Formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń określa się w drodze postanowienia (przysługuje zażalenie). • W terminie 2 tygodni od doręczenia ostatecznego postanowienia posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, lub złożyć oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. • Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.Miejsce składania dokumentów: Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławlub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1 Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491część III, pkt 43c załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z póżn.zm.)Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej. Termin, sposób załatwienia: Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii. Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Referat Środowiska i RolnictwaDorota Batkiewicz I piętro, pok.110 tel. 16 624 62 43e_mail: d.batkiewicz@starostwo.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

• art. 41, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)
  do wniosku dołącza się:
  • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń (art. 42 ust. 1 pkt. 9a, art. 48a)
  • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 25 ustawy o odpadach,
  • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości (dot. zbierania odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) - art. 41b oraz 42 ust. 4a ustawy o odpadach,
  • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
    a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
    b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663),
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy jest wymagana),
  • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
  • postanowienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
  • plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów
  • inne dokumenty (art. 42 ust. 5, 6, 7 ustawy o odpadach).
 • W toku prowadzonego postępowania administracyjnego tut. Referat występuje o przeprowadzenie kontroli przez:
  • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (z udziałem przedstawicieli tut. Referatu)
  • Państwową Straż Pożarną
  Kontrola kończy się opinią w formie postanowienia.
  Zabezpieczenie roszczeń (szczegóły art. 48a ustawy o odpadach)
  • Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest zobowiązany do zabezpieczenia roszczeń (obowiązek nie dotyczy odpadów określonych w art. 48a ust. 2 ustawy o odpadach).
  • Forma zabezpieczenia roszczeń - depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczeniowa.
  • Posiadacz odpadów do wniosku załącza propozycję formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.
  • Formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń określa się w drodze postanowienia (przysługuje zażalenie).
  • W terminie 2 tygodni od doręczenia ostatecznego postanowienia posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, lub złożyć oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
  • Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek z kompletem dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, parter, pok. 1

Opłata:

Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter pok. 27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
część III, pkt 43c załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z póżn.zm.)
Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Termin, sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna - wydawana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Referat Środowiska i Rolnictwa
Dorota Batkiewicz
I piętro, pok.110 tel. 16 624 62 43
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadówplik w formacie .DOC (504 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania