Karta usługi GKN-04 Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GKN-04 Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Podstawa prawna:Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.). Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),Dotyczy: Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel. Wymagane dokumenty: Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczejDecyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Projekt zagospodarowania terenu lub szkic lokalizacji inwestycji zawierające określenie zakresu i powierzchni do wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej Dokumentacja geodezyjna obrazująca zakres i powierzchnię projektowaną do wyłączenia z rozliczeniem użytków i klas gruntów, z których nastąpi wyłączenie, oraz zawierająca informację o pochodzeniu gleby W przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem nieruchomości, na której nastąpi wyłączenie – dokument uprawniający wnioskodawcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub zgoda właściciela nieruchomości na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa.Pobierz formularz:Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (docx) Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pdf)Opłaty:Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej:  - należność (w przypadku wyłączenia trwałego)  - opłata roczna Zwolnienie z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego: - do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego, - do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.Podstawa prawna naliczania: Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Nr 121, poz. 1161 z późn. zm.) Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa.Opłatę skarbową można wnieść w kasie starostwa (pok.27, parter) lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławMożliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1 Termin i sposób załatwienia: Do jednego miesiąca. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości parter, pokój nr 10, tel. (16) 624 62 22 Uwagi dodatkowe: Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalających na trwałe lub nietrwałe wyłączenie. Decyzja zezwalająca dotyczy następujących gruntów rolnych:użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, gruntów pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, gruntów parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, gruntów pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, gruntów pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, gruntów zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych, pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),

Dotyczy:

Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

 • Decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Projekt zagospodarowania terenu lub szkic lokalizacji inwestycji zawierające określenie zakresu i powierzchni do wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej
 • Dokumentacja geodezyjna obrazująca zakres i powierzchnię projektowaną do wyłączenia z rozliczeniem użytków i klas gruntów, z których nastąpi wyłączenie, oraz zawierająca informację o pochodzeniu gleby
 • W przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem nieruchomości, na której nastąpi wyłączenie – dokument uprawniający wnioskodawcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub zgoda właściciela nieruchomości na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa.

Pobierz formularz:

Opłaty:

 • Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej:
   - należność (w przypadku wyłączenia trwałego)
   - opłata roczna
  Zwolnienie z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:
   - do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
   - do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.
  Podstawa prawna naliczania: Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Nr 121, poz. 1161 z późn. zm.)
 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa.
  Opłatę skarbową można wnieść w kasie starostwa (pok.27, parter) lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)
  Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Możliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia:

Do jednego miesiąca. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości
parter, pokój nr 10, tel. (16) 624 62 22

Uwagi dodatkowe:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalających na trwałe lub nietrwałe wyłączenie. Decyzja zezwalająca dotyczy następujących gruntów rolnych:

 • użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
 • gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
 • gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 • gruntów pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • gruntów parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
 • gruntów pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
 • gruntów pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
 • gruntów zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa,
 • torfowisk i oczek wodnych,
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Marek Skiba, przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
korekta metryki

Brak działań do pokazania