Karta usługi GKN-05 Rekultywacja gruntu

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GKN-05 Rekultywacja gruntu. Podstawa prawna:Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.). Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),Dotyczy: Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel. Wymagane dokumenty:Wniosek o ustalenie osoby zobowiązanej do rekultywacji kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów,lub Wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną, Stosowna dokumentacja w zależności od etapu rekultywacji, Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, Dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa.Pobierz formularz:Wniosek o ustalenie osoby zobowiązanej do rekultywacji kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów (docx) Wniosek o wydanie decyzji określającej uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną (docx)Opłaty:Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od decyzji, Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można wnieść w kasie starostwa (pok.27, parter) lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławMożliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1 Termin i sposób załatwienia: Do jednego miesiąca. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości parter pokój nr 10, tel. (16) 624 62 22 Uwagi dodatkowe: Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.Grunty zdegradowane - grunty, których rolnicza wartość zmalała w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.Grunty zdewastowane – grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn o których mowa powyżej. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów, uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.Decyzje wydawane są po zasięgnięciu opinii:Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – w odniesieniu do działalności górniczej, Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie nieruchomości, Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),

Dotyczy:

Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ustalenie osoby zobowiązanej do rekultywacji kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów,lub
 • Wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną,
 • Stosowna dokumentacja w zależności od etapu rekultywacji,
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa.

Pobierz formularz:

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od decyzji,
 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa.
 • Opłatę skarbową można wnieść w kasie starostwa (pok.27, parter) lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)
  Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Możliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia:

Do jednego miesiąca. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości
parter pokój nr 10, tel. (16) 624 62 22

Uwagi dodatkowe:

Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
Grunty zdegradowane - grunty, których rolnicza wartość zmalała w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.
Grunty zdewastowane – grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn o których mowa powyżej.

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:

 • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,
 • osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
 • kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
 • uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.

Decyzje wydawane są po zasięgnięciu opinii:

 • Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – w odniesieniu do działalności górniczej,
 • Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie nieruchomości,
 • Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Marek Skiba, przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
korekta metryki

Brak działań do pokazania