Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia. Określenie zasad szacunku - II termin Jarosław, dnia 27 listopada 2019 r. GKN.6822.68.2017 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice [w drugim terminie]. Zebranie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00  w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach. C e l   z e b r a n i a : OKREŚLENIE ZASAD SZACUNKU GRUNTÓW Określenie zasad szacunku gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia. Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Określenie zasad szacunku - II termin

Jarosław, dnia 27 listopada 2019 r.

GKN.6822.68.2017

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a


gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice

 
[w drugim terminie].

Zebranie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00  w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.

C e l   z e b r a n i a :

OKREŚLENIE ZASAD SZACUNKU GRUNTÓW

Określenie zasad szacunku gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia.

Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K.Blajer
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski

Brak działań do pokazania