Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia. Określenie zasad szacunku - I termin Jarosław, dnia 5 listopada 2019 r. GKN.6822.68.2017 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice. Zebranie odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach. C e l   z e b r a n i a : OKREŚLENIE ZASAD SZACUNKU GRUNTÓW Określenie zasad szacunku gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia. Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia.

Określenie zasad szacunku - I termin

Jarosław, dnia 5 listopada 2019 r.

GKN.6822.68.2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

 

z w o ł u j e   z e b r a n i e

 

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

 

gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.

 

Zebranie odbędzie się

 

 w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 16.00

 

w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.

 

C e l   z e b r a n i a :

 

OKREŚLENIE ZASAD SZACUNKU GRUNTÓW

 

Określenie zasad szacunku gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia.

Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski

Brak działań do pokazania