Karta usługi K-04 Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia)

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-04 Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia). Podstawa prawna:Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 poz. 231) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U.2019.2546)Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie wtórnika - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału ( formularz należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę") Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych Kserokopia zniszczonego prawa jazdy Pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie wtórnika prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Opłaty: Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy – 100 zł Opłaty można wnieść:w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na konto Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 lub kartą płatniczą - w przypadku płatności kartą pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 złPotwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: prawojazdy@starostwo.jaroslaw.pl Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37 Czas oczekiwania: Do 30 dni Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Informacje dodatkowe: Wtórnik prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po zwrocie dotychczasowego dokumentu prawa jazdy (nie dotyczy przypadku wydania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty).Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument jest zobowiązana niezwłocznie zwrócić go do Starostwa Powiatowego w JarosławiuPrawa jazdy kategorii:- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy ,o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 poz. 231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
 • Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U.2019.2546)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie wtórnika - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału ( formularz należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę")
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
 • Kserokopia zniszczonego prawa jazdy
 • Pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie wtórnika prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 • Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Opłaty:

Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy – 100 zł 

Opłaty można wnieść:

 • w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub
 • na konto Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 lub
 • kartą płatniczą - w przypadku płatności kartą pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł

Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.
Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37

Czas oczekiwania:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Wtórnik prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po zwrocie dotychczasowego dokumentu prawa jazdy (nie dotyczy przypadku wydania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty).
Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument jest zobowiązana niezwłocznie zwrócić go do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
Prawa jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy ,o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania