PODGIK-3 Zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej, zawiadomienie o wykonaniu prac

  • Wydrukuj
  • Email
  • PODGIK-3 Zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej, zawiadomienie o wykonaniu prac. Podstawa prawna:Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014 r. poz. 924 )Dotyczy: Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek organizacyjnych utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac geodezyjnych i kartograficznych. Wymagane dokumenty: Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace geodezyjno-kartograficzne.W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz zaświadczenie o wpisie do CEIDG.Wniosek zgłoszenia pracy geodezyjnej (xls), Wniosek zgłoszenie pracy kartograficznej (xls), Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych (doc), Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1 ZG-3 (pdf)Opłaty: Opłata zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzneOpłatę można wnieść w kasie urzędu (gotówka, karta płatnicza)  – parter, pok. 27 Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. 25 Termin i sposób załatwienia: Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje odpłatnie zgodnie z ww. ustawą. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując: 1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych2) dokumenty wymagane „standardami technicznymi” lub ich uwierzytelnione kopie. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1) wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów;2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi. Tryb odwoławczy: W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. Od decyzji przysługuje wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego,Tel. (16) 624 62 66 - Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznejTel. (16) 624 62 94 - Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014 r. poz. 924 )

Dotyczy:

Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek organizacyjnych utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego przez jednostkę wykonującą prace geodezyjno-kartograficzne.
W przypadku, gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Opłaty:

Opłata zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Opłatę można wnieść w kasie urzędu (gotówka, karta płatnicza)  – parter, pok. 27

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego,
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. 25

Termin i sposób załatwienia:

Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje odpłatnie zgodnie z ww. ustawą. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych
2) dokumenty wymagane „standardami technicznymi” lub ich uwierzytelnione kopie.

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1) wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi.

Tryb odwoławczy:

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Od decyzji przysługuje wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego,
Tel. (16) 624 62 66 - Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej
Tel. (16) 624 62 94 - Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania