Karta usługi GKN-02 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GKN-02 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Podstawa prawna:Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393 z późn. zm.).Dotyczy:Właścicieli nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się te nieruchomości. Władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania, w odniesieniu do gruntów dla których nie można ustalić ich właścicieli.Wymagane dokumenty:wniosek właściciela/władającego o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający wskazanie osoby, z którą wnioskodawca zawarł umowę, a która będzie upoważniona przez Starostę Jarosławskiego do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie. W przypadku współwłasności/współwładania wniosek winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współwładających, pełnomocnictwo, jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt, dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa, opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji.Pobierz formularz: Wniosek właściciela/władającego o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (doc) Opłaty: Wnioskodawca(y) pokrywa(ją) koszt przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenie stosowanej dokumentacji w tym zakresie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można wnieść w kasie Starostwa - pok. nr 27, parter lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.). Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławMożliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1 Termin i sposób załatwienia: Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu wykonania i przedłożenia do Starosty Jarosławskiego operatu „klasyfikacyjnego”, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomościparter, pokój nr 5, tel. (16) 624 62 99 Uwagi dodatkowe: Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji lub władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:- na gruntach które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,- na gruntach zmeliorowanych po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,- na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,- na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,- po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,- po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393 z późn. zm.).

Dotyczy:

 • Właścicieli nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się te nieruchomości.
 • Władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania, w odniesieniu do gruntów dla których nie można ustalić ich właścicieli.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek właściciela/władającego o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający wskazanie osoby, z którą wnioskodawca zawarł umowę, a która będzie upoważniona przez Starostę Jarosławskiego do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie. W przypadku współwłasności/współwładania wniosek winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współwładających,
 • pełnomocnictwo, jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji.

Pobierz formularz:

Wniosek właściciela/władającego o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (doc)

Opłaty:

Wnioskodawca(y) pokrywa(ją) koszt przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenie stosowanej dokumentacji w tym zakresie.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Starostwa - pok. nr 27, parter lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) 

Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Możliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu wykonania i przedłożenia do Starosty Jarosławskiego operatu „klasyfikacyjnego”, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości
parter, pokój nr 5, tel. (16) 624 62 99

Uwagi dodatkowe:

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.
Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji lub władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:
- na gruntach które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
- na gruntach zmeliorowanych po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
- na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
- na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
- po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
- po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Marek Skiba, przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
korekta metryki

Brak działań do pokazania