Karta usługi GKN-01 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GKN-01 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków. Podstawa prawna:Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393 z późn. zm.)Dotyczy:Właścicieli nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się te nieruchomości. Władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania, w odniesieniu do gruntów dla których nie można ustalić ich właścicieli.Wymagane dokumenty: W zależności od rodzaju zmian danych ewidencji gruntów i budynków wymagane są następujące dokumenty:Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków. Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie art. 24 ust. 2b pkt h ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wskazana w tym wniosku dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców.Wniosek winien być podpisany przez wszystkich właścicieli/władających nieruchomością(ami), których zmiany dotyczą. Pełnomocnictwo – w każdym z wyżej wymienionych przypadków jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub władający albo osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł w przypadku gdy aktualizacja będzie dokonana w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa.Pobierz formularz:Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków (doc) Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie art. 24 ust. 2b pkt h ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (doc)Opłaty: Zgłoszenie zmiany nie podlega opłacie skarbowej.Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej nie podlega opłacie.Opłata skarbowa w wysokości 10 zł w przypadku gdy aktualizacja ewidencji gruntów i budynków będzie dokonana w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek stronyOpłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa.Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.). Opłatę skarbową można wnieść w kasie Starostwa pok. 27, parter lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławMożliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1 Termin i sposób załatwienia: Aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:W drodze czynności materialno – technicznej na podstawie: a) przepisów prawa, b) wpisów w księgach wieczystych, c) prawomocnych orzeczeń sądu, d) ostatecznych decyzji administracyjnych, e) aktów notarialnych, f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54, oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, g) wpisów w innych rejestrach publicznych, h) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców. W drodze decyzji administracyjnej: - w pozostałych przypadkach nie wymienionych wyżej, - odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków stronie przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomościparter, pokój nr 8 i nr 9, tel. (16) 624 62 71, (16) 623 63 12 – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno - technicznychparter, pokój nr 25 i nr 26, tel. (16) 624 62 59, (16) 624 62 35 – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnych. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393 z późn. zm.)

Dotyczy:

 • Właścicieli nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się te nieruchomości.
 • Władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania, w odniesieniu do gruntów dla których nie można ustalić ich właścicieli.

Wymagane dokumenty:

W zależności od rodzaju zmian danych ewidencji gruntów i budynków wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie art. 24 ust. 2b pkt h ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wskazana w tym wniosku dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców.
  Wniosek winien być podpisany przez wszystkich właścicieli/władających nieruchomością(ami), których zmiany dotyczą.
 • Pełnomocnictwo – w każdym z wyżej wymienionych przypadków jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub władający albo osoba fizyczna lub prawna, w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł w przypadku gdy aktualizacja będzie dokonana w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej w należnej wysokości w przypadku załączenia pełnomocnictwa.

Pobierz formularz:

Opłaty:

Zgłoszenie zmiany nie podlega opłacie skarbowej.
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej nie podlega opłacie.
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł w przypadku gdy aktualizacja ewidencji gruntów i budynków będzie dokonana w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w przypadku załączenia pełnomocnictwa.
Zasady zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Starostwa pok. 27, parter lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Możliwość złożenia wniosku: Biuro Podawcze, parter, pokój nr 1

Termin i sposób załatwienia:

Aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.)
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

 1. W drodze czynności materialno – technicznej na podstawie:
   a) przepisów prawa,
   b) wpisów w księgach wieczystych,
   c) prawomocnych orzeczeń sądu,
   d) ostatecznych decyzji administracyjnych,
   e) aktów notarialnych,
   f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54, oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
   g) wpisów w innych rejestrach publicznych,
   h) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców.
 2. W drodze decyzji administracyjnej:
   - w pozostałych przypadkach nie wymienionych wyżej,
   - odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków stronie przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości
parter, pokój nr 8 i nr 9, tel. (16) 624 62 71, (16) 623 63 12 – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno - technicznych
parter, pokój nr 25 i nr 26, tel. (16) 624 62 59, (16) 624 62 35 – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnych. 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Marek Skiba, przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
korekta metryki

Brak działań do pokazania