Karta usługi ESP-O-02 Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi ESP-O-02 Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.z późn. zm.)Dotyczy: Nauczycieli ubiegających się o stopień zawodowy nauczyciela zawodowego. Wymagane dokumenty: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Dodatkowo: - Dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/. - Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/. - Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.przez nauczycieli. Opłaty: Zwolnienie od opłaty skarbowej. Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławBiuro Podawcze parter, pok. 1 Termin i sposób załatwienia: W przypadku złożenia kompletu dokumentów do dnia 30 czerwca danego roku rozpatrywane są one do 31 sierpnia, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października danego roku rozpatrywane będą do dnia 31 grudnia danego roku Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wnosi się do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,, I piętro pok. 120, tel. 16 6246261 Uwagi: Wnioski złożone po 31 października danego roku rozpatrywane będą do dnia 31 sierpnia następnego roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.z późn. zm.)

Dotyczy:

Nauczycieli ubiegających się o stopień zawodowy nauczyciela zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Dodatkowo:
 - Dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.
 - Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.
 - Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.przez nauczycieli.

Opłaty:

Zwolnienie od opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Biuro Podawcze parter, pok. 1

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku złożenia kompletu dokumentów do dnia 30 czerwca danego roku rozpatrywane są one do 31 sierpnia, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października danego roku rozpatrywane będą do dnia 31 grudnia danego roku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wnosi się do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,, I piętro pok. 120, tel. 16 6246261

Uwagi:

Wnioski złożone po 31 października danego roku rozpatrywane będą do dnia 31 sierpnia następnego roku.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
korekta tekstu

Brak działań do pokazania