Geodeta-projektant scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice: Pan Damian Ferenc pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice.
Data publikacji:
Jarosław, dnia 5 września 2023 r. GKN-GK.6822.164.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia uczestników scalania gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice, że w dniach od 4 września do 17 listopada 2023r. zostanie okazany projekt scalania gruntów wsi Chłopice gmina Chłopice.
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że w terminie od dnia 15 maja 2023r. do 30 czerwca 2023r. u geodety-projektanta scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice Pana Damiana Ferenca w…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania zespołu do spraw scaleń powołanego przez Starostę Jarosławskiego postanowieniem z dnia 17 stycznia 2023r. o znaku GKN-GK.6822.164.2022
Data publikacji:
w sprawie wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych położonych w obrębie ewidencyjnym Chłopice gmina Chłopice
Data publikacji:
że uchwalone w drodze uchwały zespołu do spraw scaleń gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice na zebraniu w dniu 09.03.2023 r. zasady szacunku gruntów nie są sprzeczne ze słusznym interesem…
Data publikacji:
o zwołania zebrania zespołu do spraw scaleń powołanego przez Starostę Jarosławskiego postanowieniem z dnia 17 stycznia 2023r. o znaku GKN-GK.6822.164.2022,
Data publikacji:
w sprawie miejsca i terminu wykonania czynności określenia przebiegu granic obszaru scalenia gruntów wsi Chłopice gmina Chłopice.
Data publikacji:
w sprawie powołania komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowywaniu projektu scalenia w ramach prowadzonego postępowania scaleniowego, dotyczącego gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice
Data publikacji:
w sprawie powołania zespołu do spraw scaleń do określenia w formie uchwały zasad szacunku gruntów oraz wyrażenia w formie uchwały zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, chmielników i…
Data publikacji:
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice.
Data publikacji: