Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Lubelska 4, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarosław,…
Data publikacji:
Geodeta-projektant scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów:Pan Lucjan Wojtaszek pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 697 400 137
Data publikacji:
w sprawie terminu objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów wsi Chorzów gmina Roźwienica
Data publikacji:
w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica
Data publikacji:
w sprawie wydania decyzji o znaku GKN GK.6822.7.2021 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 14.12.2021 r. obecni na zebraniu uczestnicy wyrazili, w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów…
Data publikacji:
Jarosław, dnia 29 listopada 2021 r. GKN-GK.6822.7.2021 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 …
Data publikacji:
Jarosław, dnia 29 listopada 2021 r. GKN-GK.6822.7.2021 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 …
Data publikacji:
w sprawie uchwalenia w drodze uchwały uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów w dniu 26.10.2021 r., że zasady szacunku gruntów nie są sprzeczne ze słusznym interesem uczestników scalenia.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w II terminie w dniu 26 października 2021 r., obecni na zebraniu uczestnicy określili w drodze uchwały zasady szacunku gruntów położonych w…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów. Celem zebrania będzie ogłoszenie wyników oszacowania gruntów.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania w drugim terminie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów. Celem zebrania będzie określenie zasad szacunku gruntów.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 9 czerwca 2021 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art.…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów. Celem zebrania będzie określenie zasad szacunku gruntów.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów. Celem zebrania będzie wybór rady uczestników scalania.
Data publikacji:
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów. Jarosław, dnia 25 czerwca 2020 r. GKN.6822.5.2019 O G Ł O S Z E N I E …
Data publikacji:
utrzymującą w mocy decyzję Starosty Jarosławskiego z dnia 14.03.2023 r. nr GKN-GK.6822.7.2021, orzekającą w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów, położonych w obszarze wsi Chorzów, gmina Roźwienica, o powierzchni 313,1268 ha
Data publikacji: