Siedziba zespołu realizującego prace scaleniowe w obszarze wsi Węgierka: budynek Remizy OSP w Węgierce – Węgierka 93.
Data publikacji:
Geodeta-projektant scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka: Pan Dariusz Dziedzic pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 693 100 008
Data publikacji:
Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Lubelska 4, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarosław,…
Data publikacji:
w sprawie wydana decyzja o znaku GKN-GK.6822.5.2021 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica.
Data publikacji:
w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica
Data publikacji:
Santander Bank Polska S. A. oddział w Jarosławiu nr rach. 70 1090 2590 0000 0001 5284 0182
Data publikacji:
Wojewoda Podkarpacki zawiadomieniem z dnia 21.04.2023r. o znaku GK-II.7213.13.2023 poinformował, że odwołania uczestników scalenia od decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 21.12.2022r. o znaku GKN-GK.6822.5.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia, że termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów wsi Węgierka nastąpi w dniu 28 lutego 2023 roku.
Data publikacji:
w sprawie wydania decyzji o znaku GKN-GK.6822.5.2021 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica.
Data publikacji:
w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica
Data publikacji:
z dnia 17.02.2022 r. w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Węgierka
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 6.07.2021 r. obecni na zebraniu uczestnicy wyrazili, w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka…
Data publikacji:
Jarosław, dnia 18 czerwca 2021 r. GKN.6822.57.2019 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021…
Data publikacji:
Jarosław, dnia 18 czerwca 2021 r. GKN.6822.57.2019 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021…
Data publikacji:
że uchwalone w drodze uchwały uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka na zebraniu w dniu 06.10.2020 r. zasady szacunku gruntów nie są sprzeczne ze słusznym interesem uczestników scalenia.
Data publikacji:
Jarosław, dnia 17 września 2020 r. GKN.6822.57.2019   O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z…
Data publikacji:
z dnia 13 listopada w sprawie wszczęcia postępowania scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka. Celem zebrania będzie ogłoszenie wyników oszacowania gruntów.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka
Data publikacji:
Postanowieniem z dnia 29.05.2020 r. o znaku GKN.6822.57.2019 Starosta Jarosławski powołał komisje pełniącą funkcje doradcze. Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu …
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w II terminie w dniu 6 października 2020 r., obecni na zebraniu uczestnicy określili w drodze uchwały zasady szacunku gruntów położonych w…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 4 lutego 2020 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art.…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka
Data publikacji: