Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty ŚR (30)

dotyczące prac związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, w celu podania do wiadomości właścicielom lasów i umożliwienia pracownikom odpowiednich instytucji wstępu na teren lasów wszystkich form własności.

Data publikacji:

dotyczące prac obserwacyjno-pomiarowych Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych związanych z Naturą 2000, z prośbą o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonaniem ww. monitoringu.

Data publikacji:

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących mienie Rolniczego Zespołu Spółdzielczego im. Ludwika Waryńskiego w Młynach, położonych w obrębie ewidencyjnym Młyny, gmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.

Data publikacji:

w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, Jodłówka 307, 37-560 Pruchnik, związanego ze zdarzeniami akustycznymi pochodzącymi z obiektu Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, które powodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, tj. terenów zabudowy zagrodowej, przy zastosowaniu wskaźników hałasu

Data publikacji:

w sprawie zbadania inwestycji dot. przebudowy ulicy Sikorskiego realizowanej w ramach zadania „przebudowa ulic: Grunwaldzka, Plac Mickiewicza, 3 –go Maja, Sikorskiego, Lisińskiego i Piekarska w m. Jarosław”, której realizacja generować będzie uciążliwość w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy hałasu i zanieczyszczenia do powietrza.

Data publikacji: