Karta usługi KSW-01 Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi KSW-01 Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli. Podstawa prawna:Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówDotyczy: Osób lub podmiotów chcących złożyć skargę lub wniosek do urzędu lub na pracownika. Wymagane dokumenty: Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku. Opłaty: Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji. Miejsce załatwienia: Skargę lub wniosek można złożyć w godzinach pracy urzędu w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu - parter, pok. 1 lub wysłać pocztą na adres urzędu Termin i sposób załatwienia: Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. Tryb odwoławczy: Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazana w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Kontakt merytoryczny: Referat Kontroli, Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ,ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu, I piętro pok. 130, tel. 16 6246262 Uwagi: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokółu.

Podstawa prawna:

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Dotyczy:

Osób lub podmiotów chcących złożyć skargę lub wniosek do urzędu lub na pracownika.

Wymagane dokumenty:

Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

Opłaty:

Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.
Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Miejsce załatwienia:

Skargę lub wniosek można złożyć w godzinach pracy urzędu w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu - parter, pok. 1 lub wysłać pocztą na adres urzędu

Termin i sposób załatwienia:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazana w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Kontakt merytoryczny:

Referat Kontroli, Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ,
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu, I piętro pok. 130, tel. 16 6246262

Uwagi:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokółu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania