Karta usługi K-02 Wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-02 Wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych. Podstawa prawna:Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 poz. 231) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U.2019.2546)Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie prawa jazdy ( druk należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę") - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału Aktualny dowód osobisty lub wyciąg z aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska Aktualny dowód osobisty lub potwierdzenie zameldowania w przypadku zmiany adresu Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli jest wymagane Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli jest wymagane.( do kat.C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E) Kolorową fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodniez zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych Kserokopia posiadanego prawa jazdy Dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej Dowód osobisty lub paszport - (do wglądu) Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcyPrawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.). Opłaty: Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł Opłaty można wnieść:gotówką w kasie urzędu – parter, pok. 27 , kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł) przelewem na  konto: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem portalu www.info-car.pl (w przypadku płatności poprzez portal info-car  dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: prawojazdy@starostwo.jaroslaw.pl Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42. Czas oczekiwania: Do 30 dni Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Informacje dodatkowe: Nowy dokument prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.Prawa jazdy kategorii:- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 poz. 231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
 • Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U.2019.2546)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy ( druk należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę") - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału
 • Aktualny dowód osobisty lub wyciąg z aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska
 • Aktualny dowód osobisty lub potwierdzenie zameldowania w przypadku zmiany adresu
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli jest wymagane
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli jest wymagane.( do kat.C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E)
 • Kolorową fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
  z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej
 • Dowód osobisty lub paszport - (do wglądu)
 • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (art. 11 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł

Opłaty można wnieść:

 • gotówką w kasie urzędu – parter, pok. 27 ,
 • kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)
 • przelewem na  konto: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000
 • przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem portalu www.info-car.pl (w przypadku płatności poprzez portal info-car  dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)

Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.
Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42.

Czas oczekiwania:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje dodatkowe:

Nowy dokument prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.
Prawa jazdy kategorii:
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania