Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska   (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) Wymagane dokumenty:…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: • 2 egz. wniosku o…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 51, art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.136), zwana dalej…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2168 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: pisemny wniosek,…
Data publikacji:
Podstawa prawna: • art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm),• rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 67 z późn. zm). Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia zawierający informacje:1. imię,…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 67 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek. Miejsce składania…
Data publikacji:
Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.…
Data publikacji:
Podstawa prawna: Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie…
Data publikacji: