Karta usługi GN-10 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GN-10 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego. Sprawa dotyczy: Starosta Jarosławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody, a także w przypadku gdy nieruchomość, na której planowana jest inwestycja posiada nieuregulowany stan prawny. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej, powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie w/w prac. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Wnioskodawcą może być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna realizująca cel publiczny. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek (wraz z dokumentami) od podmiotu, który zamierza realizować cel publiczny o jakim mowa w art. 124 u.g.n zawierający:dane Wnioskodawcy/Pełnomocnika, w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub poświadczona kopia pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (odpis KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw), oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej, dane dotyczące właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, w przypadku braku dokumentów potwierdzających ww. prawa do nieruchomości – zaświadczenie właściwego sądu stwierdzającego, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów, a w razie gdy osoby którym przysługują prawa do nieruchomości nie żyją, akt zgonu oraz informacja z właściwego sądu stwierdzająca, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe,, w przypadku gdy powierzchnia obszaru ograniczenia i powierzchnia na czas wykonywania robót została obliczona ze współrzędnych i nie wynika z przemnożenia szerokości i długości, należy to opisać we wniosku wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym stanowiącym jej integralną część, w przypadku gdy z zapisów MPZP nie będzie wynikało wprost że planowana inwestycja jest z nim zgodna – poświadczenie (informacja) z właściwego Urzędu Gminy o zgodności inwestycji z planem, mapę do celów prawnych przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obejmującą całą nieruchomość, opracowaną zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji, z naniesioną planowaną inwestycją, której wniosek dotyczy – z podaniem długości, szerokości i powierzchni obszaru ograniczenia oraz powierzchni na czas wykonywania robót z odnotowaniem stanu prawnego nieruchomości w szczególności ze wskazaniem praw rzeczowych, jakie będą podlegać ograniczeniu oraz synchronizacją opisową w przypadku rozbieżności działu I KW z operatem ewidencji gruntów i budynków (art. 124 i 124a u.g.n.), sposób wykonania inwestycji (np. przewiert sterowany, ułożenie kabla w wykopie itp.), opis przebiegu negocjacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie w tym pismo doręczone właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu o zakończeniu negocjacji oraz o zamiarze złożenia wniosku do właściwego starosty o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 ust.3 u.g.n), mapę sytuacyjno – wysokościową, ilustrującą rodzaj i zakres czynności zamierzonych do wykonania przez wnioskodawcę (art. 124b u.g.n.), dokumenty potwierdzające, że urządzenia znajdujące się na nieruchomości nie należą do części składowych nieruchomości i są własnością podmiotu przystępującego do wykonywania czynności związanych z konserwacją, remontem oraz usuwaniem awarii (art. 124b u.g.n.) dokumenty potwierdzające brak zgody na udostępnienie nieruchomości przez właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości (art. 124b u.g.n) charakter prowadzonych prac (czy jest to konserwacja, remont, czy usuwanie awarii), zakres zajęcia nieruchomości, okres zajęcia nieruchomości (art. 124b u.g.n.)Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). Miejsce złożenia wniosku: Wniosek należy składać w Biurze Podawczym - parter, pok. 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. Termin załatwienia: Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności np. w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany - ustawowego wymogu podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wszczęcia postępowania (art. 114 ust. 3 i 4 ugn), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Tryb odwoławczy: Do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro pok. 124,126 - tel. (16) 624 62 80, (16) 624 62 17 Uwagi dodatkowe: Wydział Gospodarki Nieruchomościami sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Gdy wniosek jest kompletny, lub zostanie poprawnie uzupełniony, następuje podjęcie czynności zmierzających do załatwienia określonej sprawy poprzez wydanie decyzji.

Sprawa dotyczy:

Starosta Jarosławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody, a także w przypadku gdy nieruchomość, na której planowana jest inwestycja posiada nieuregulowany stan prawny. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej, powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie w/w prac. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Wnioskodawcą może być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna realizująca cel publiczny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek (wraz z dokumentami) od podmiotu, który zamierza realizować cel publiczny o jakim mowa w art. 124 u.g.n zawierający:

 • dane Wnioskodawcy/Pełnomocnika,
 • w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub poświadczona kopia pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (odpis KRS potwierdzający upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa, a także ewentualnych dalszych pełnomocnictw),
 • oznaczenie nieruchomości: obręb (położenie), numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
 • dane dotyczące właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe, w przypadku braku dokumentów potwierdzających ww. prawa do nieruchomości – zaświadczenie właściwego sądu stwierdzającego, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
  a w razie gdy osoby którym przysługują prawa do nieruchomości nie żyją, akt zgonu oraz informacja z właściwego sądu stwierdzająca, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe,,
 • w przypadku gdy powierzchnia obszaru ograniczenia i powierzchnia na czas wykonywania robót została obliczona ze współrzędnych i nie wynika z przemnożenia szerokości i długości, należy to opisać we wniosku
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
  z załącznikiem graficznym stanowiącym jej integralną część, w przypadku gdy z zapisów MPZP nie będzie wynikało wprost że planowana inwestycja jest z nim zgodna – poświadczenie (informacja) z właściwego Urzędu Gminy o zgodności inwestycji z planem,
 • mapę do celów prawnych przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obejmującą całą nieruchomość, opracowaną zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji, z naniesioną planowaną inwestycją, której wniosek dotyczy – z podaniem długości, szerokości i powierzchni obszaru ograniczenia oraz powierzchni na czas wykonywania robót z odnotowaniem stanu prawnego nieruchomości w szczególności ze wskazaniem praw rzeczowych, jakie będą podlegać ograniczeniu oraz synchronizacją opisową w przypadku rozbieżności działu I KW z operatem ewidencji gruntów i budynków (art. 124 i 124a u.g.n.),
 • sposób wykonania inwestycji (np. przewiert sterowany, ułożenie kabla w wykopie itp.),
 • opis przebiegu negocjacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie w tym pismo doręczone właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu o zakończeniu negocjacji oraz o zamiarze złożenia wniosku do właściwego starosty o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 ust.3 u.g.n),
 • mapę sytuacyjno – wysokościową, ilustrującą rodzaj i zakres czynności zamierzonych do wykonania przez wnioskodawcę (art. 124b u.g.n.),
  dokumenty potwierdzające, że urządzenia znajdujące się na nieruchomości nie należą do części składowych nieruchomości i są własnością podmiotu przystępującego do wykonywania czynności związanych z konserwacją, remontem oraz usuwaniem awarii (art. 124b u.g.n.)
 • dokumenty potwierdzające brak zgody na udostępnienie nieruchomości przez właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości (art. 124b u.g.n)
 • charakter prowadzonych prac (czy jest to konserwacja, remont, czy usuwanie awarii), zakres zajęcia nieruchomości, okres zajęcia nieruchomości (art. 124b u.g.n.)

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym - parter, pok. 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

 Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności np. w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany - ustawowego wymogu podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wszczęcia postępowania (art. 114 ust. 3 i 4 ugn), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro pok. 124,126 - tel. (16) 624 62 80, (16) 624 62 17

Uwagi dodatkowe:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Gdy wniosek jest kompletny, lub zostanie poprawnie uzupełniony, następuje podjęcie czynności zmierzających do załatwienia określonej sprawy poprzez wydanie decyzji.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania