Karta usługi ESP-O-05 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi ESP-O-05 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego. Podstawa prawna:uchwała NR LI/386/2022 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat JarosławskiSprawa dotyczy: Uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski starających się o przyznanie stypendium motywacyjnego przyznawanego przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce oraz za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,90 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej. Maksymalna kwota stypendium przyznanego za wyniki w nauce wynosi 80,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (tj. od września do czerwca następnego roku, a dla uczniów klas najwyższych programowo na okres 8 miesięcy tj. od września do kwietnia następnego roku) i nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł w ciągu roku szkolnego. Maksymalna kwota stypendium przyznanego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia wynosi 120,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (tj. od września do czerwca następnego roku, a dla uczniów klas najwyższych programowo na okres 8 miesięcy tj. od września do kwietnia następnego roku) i nie może przekroczyć kwoty 1 200,00 zł w ciągu roku szkolnego. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń otrzymujący stypendium:przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy uczniów,Wymagane dokumenty:Wniosek  o  przyznanie   stypendium   motywacyjnego, (druk do pobrania w załączniku)Wniosek może być złożony przez: pełnoletniego ucznia, rodzica  lub prawnego opiekuna ucznia, dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski. Klauzula informacyjna RODO (druk do pobrania w załączniku).Opłaty: Zwolnione z opłat. Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławBiuro Podawcze parter, pok. 1 Termin i sposób załatwienia sprawy: Wnioski należy składać do dnia 30 września danego roku szkolnego. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, I piętro pok. 120, tel. 16 6246261

Podstawa prawna:

  • uchwała NR LI/386/2022 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski

Sprawa dotyczy:

Uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski starających się o przyznanie stypendium motywacyjnego przyznawanego przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego.

Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce oraz za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,90 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej.

Maksymalna kwota stypendium przyznanego za wyniki w nauce wynosi 80,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (tj. od września do czerwca następnego roku, a dla uczniów klas najwyższych programowo na okres 8 miesięcy tj. od września do kwietnia następnego roku) i nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł w ciągu roku szkolnego.

Maksymalna kwota stypendium przyznanego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia wynosi 120,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (tj. od września do czerwca następnego roku, a dla uczniów klas najwyższych programowo na okres 8 miesięcy tj. od września do kwietnia następnego roku) i nie może przekroczyć kwoty 1 200,00 zł w ciągu roku szkolnego.

Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń otrzymujący stypendium:

  • przerwał naukę w szkole,
  • został skreślony z listy uczniów,

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek  o  przyznanie   stypendium   motywacyjnego, (druk do pobrania w załączniku)
    Wniosek może być złożony przez: pełnoletniego ucznia, rodzica  lub prawnego opiekuna ucznia, dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski.
  • Klauzula informacyjna RODO (druk do pobrania w załączniku).

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Biuro Podawcze parter, pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski należy składać do dnia 30 września danego roku szkolnego.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, I piętro pok. 120, tel. 16 6246261


Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania