KARTA USŁUGI A-01 Przyjęcie/wydanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych (ver. 1/2020).

 • Wydrukuj
 • Email
 • KARTA USŁUGI A-01 Przyjęcie/wydanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych (ver. 1/2020).. Podstawa prawna.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zmianami). Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2019.908 t.j. ze zmianami). Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U.2019.1438 t.j. ze zmianami). Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.z 2006 r., Nr 208, poz.1537 ze ze zmianami). Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Powiatu Jarosławskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.Zakres działania Biura. Do depozytu Biura przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie Powiatu Jarosławskiego, które posiadają wartość, w tym:pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości naukowej i artystycznej oraz inne dokumenty, rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania, rzeczy porzucone bez zamiaru wyzbycia się własności.Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności, zabytków archeologicznych.Opłaty.Opłata za przechowywanie rzeczy i dokumentów wynosi 10 zł z wyłączeniem rzeczy o dużych gabarytach. Opłata za przechowywanie rzeczy o dużych gabarytach wynosi 1% wartości szacunkowej rzeczy w stosunku miesięcznym nie mniej jednak niż 10 zł. Opłatę nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania. Wartość szacunkową rzeczy ustala się w oparciu o ceny detaliczne na dzień przyjęcia rzeczy w depozyt. Za przechowywanie dokumentów pobiera się opłatę 10 zł. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru Biuro Rzeczy Znalezionych doliczy również inne opłaty, jeżeli zostaną poniesione przez Biuro, w związku z przechowywaniem rzeczy.Z opłaty zwalnia się osoby, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, rencistów, emerytów, inwalidów wojennych, osoby niepełnosprawne.Za przechowywanie rzeczy o dużych gabarytach Biuro nie zwalnia z opłat Miejsce załatwienia. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul.Jana Pawła II 17Wydział Administracyjny, parter pok. nr 2poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9.00-13.00 Termin i sposób załatwienia. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez Biuro rzeczy znalezionych stwierdza się w sporządzonym protokole , który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia  przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.W poświadczeniu, o którym mowa wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. A także zawarte jest pouczenie o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu.Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.Biuro prowadzi ewidencję rzeczy przyjętych w depozyt wpisując je do rejestru ewidencyjnego rzeczy znalezionych Biuro prowadzi poszukiwania właścicieli poprzez zamieszczenie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.  W przypadku  gdy wartość rzeczy przekracza 5000 zł. zamieszcza się  ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskimW przypadku gdy osoba uprawniona jest znana wzywa się ją niezwłocznie do odbioru rzeczy.Pracownik Biura wydając z depozytu rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru: - sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,  - przyjmuje od osoby uprawnionej do odbioru, oświadczenie  o zagubieniu rzeczy z podaniem daty i miejsca   utraty oraz szczegółowym opisem rzeczy z podaniem jej cech charakterystycznych, - porównuje treści złożonego oświadczenia z zapisami w książce ewidencyjnej i z zebraną dokumentacją.  - nalicza opłatę  za przechowywanie rzeczy, oraz po dokonaniu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego przez osobę uprawnioną do odbioru wydaje w/w rzecz. - z czynności związanych w wydaniem rzeczy z depozytu osobie uprawnionej, sporządza  protokół wydania Kontakt merytoryczny. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul.Jana Pawła II 17,Wydział Administracyjny parter pok. nr: 2tel. 16 6246215, e_mail: ai@starostwo.jaroslaw.pl poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9.00-13.00 Informacje dodatkowe. Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.Znalazca rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności takich jak: broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dokumentów jak: dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia Starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.W przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje.W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaj, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2019.908 t.j. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U.2019.1438 t.j. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.z 2006 r., Nr 208, poz.1537 ze ze zmianami).
 • Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Powiatu Jarosławskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.

Zakres działania Biura.

Do depozytu Biura przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie Powiatu Jarosławskiego, które posiadają wartość, w tym:

 • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości naukowej i artystycznej oraz inne dokumenty, 
 • rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje,
 • książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania,
 • rzeczy porzucone bez zamiaru wyzbycia się własności. 

Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:

 • rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
 • zabytków archeologicznych. 

Opłaty.

 • Opłata za przechowywanie rzeczy i dokumentów wynosi 10 zł z wyłączeniem rzeczy o dużych gabarytach.
 • Opłata za przechowywanie rzeczy o dużych gabarytach wynosi 1% wartości szacunkowej rzeczy w stosunku miesięcznym nie mniej jednak niż 10 zł. Opłatę nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania. Wartość szacunkową rzeczy ustala się w oparciu o ceny detaliczne na dzień przyjęcia rzeczy w depozyt.
 • Za przechowywanie dokumentów pobiera się opłatę 10 zł.
 • Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru
 • Biuro Rzeczy Znalezionych doliczy również inne opłaty, jeżeli zostaną poniesione przez Biuro, w związku z przechowywaniem rzeczy.

Z opłaty zwalnia się osoby, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, rencistów, emerytów, inwalidów wojennych, osoby niepełnosprawne.
Za przechowywanie rzeczy o dużych gabarytach Biuro nie zwalnia z opłat

Miejsce załatwienia.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul.Jana Pawła II 17
Wydział Administracyjny, parter pok. nr 2
poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9.00-13.00 

Termin i sposób załatwienia.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez Biuro rzeczy znalezionych stwierdza się w sporządzonym protokole , który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia  przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.
W poświadczeniu, o którym mowa wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. A także zawarte jest pouczenie o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu.
Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.
Biuro prowadzi ewidencję rzeczy przyjętych w depozyt wpisując je do rejestru ewidencyjnego rzeczy znalezionych
Biuro prowadzi poszukiwania właścicieli poprzez zamieszczenie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.  W przypadku  gdy wartość rzeczy przekracza 5000 zł. zamieszcza się  ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim
W przypadku gdy osoba uprawniona jest znana wzywa się ją niezwłocznie do odbioru rzeczy.
Pracownik Biura wydając z depozytu rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru:
 - sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
 - przyjmuje od osoby uprawnionej do odbioru, oświadczenie  o zagubieniu rzeczy z podaniem daty i miejsca   utraty oraz szczegółowym opisem rzeczy z podaniem jej cech charakterystycznych,
 - porównuje treści złożonego oświadczenia z zapisami w książce ewidencyjnej i z zebraną dokumentacją.
 - nalicza opłatę  za przechowywanie rzeczy, oraz po dokonaniu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego przez osobę uprawnioną do odbioru wydaje w/w rzecz.
 - z czynności związanych w wydaniem rzeczy z depozytu osobie uprawnionej, sporządza  protokół wydania

Kontakt merytoryczny.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul.Jana Pawła II 17,
Wydział Administracyjny parter pok. nr: 2
tel. 16 6246215, e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9.00-13.00

Informacje dodatkowe.

Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.
Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
Znalazca rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności takich jak: broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dokumentów jak: dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia Starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
W przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje.
W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaj, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.

Załączniki do pobrania

Protokół przyjęcia do Biura Rzeczy Znalezionychplik w formacie .PDF (393 Pobrań)
Poświadczenie znalezienia rzeczyplik w formacie .PDF (381 Pobrań)
Oświadczenie o zagubieniu rzeczyplik w formacie .PDF (510 Pobrań)
Protokół odbioru rzeczy znalezionejplik w formacie .PDF (518 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania