Uchwały Zarządu-2011

z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego zadanie własne powiatu polegające na zapewnieniu opieki…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.
Data publikacji:
z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.
Data publikacji:
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jarosławiu, stanowiącej własność…
Data publikacji:
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z…
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Kulesza Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu do obsługi i realizacji umowy
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.
Data publikacji:
z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały
Data publikacji: