Uchwały Rady-2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia…
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2021 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego.
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia w strukturze Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu filia w Rokietnicy.
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w…
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności z tytułu korzystania z świadczeń Punktu Interwencji Kryzysowej w Jarosławiu.
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2021
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2020 roku
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020…
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dot. nauczania religii.
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w drodze przetargu nieograniczonego pojazdu samochodowego
Data publikacji:
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/198/2020 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.
Data publikacji:
z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do przeprowadzenia kontroli w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy zawartej w trybie bezprzetargowym, dotyczącej najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego.
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła…
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 28 września 2020 r.  zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w…
Data publikacji:
z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Data publikacji:
z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Data publikacji:
z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Data publikacji:
z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie w zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Data publikacji:
z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. "Centra opiekuńczo - mieszkalne"
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Jarosławiu i włączenia do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Radymnie i włączenia do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i…
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji:
dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radymno.
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia…
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły.
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie oraz jego likwidacji
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu w związku z usuwaniem skutków powodzi
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Powiat Jarosławski projektu „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” w ramach Programu…
Data publikacji:
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2019 rok
Data publikacji:
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania
Data publikacji:
z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni pod reklamę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Data publikacji:
z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy…
Data publikacji:
z dnia 28 kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę,…
Data publikacji:
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Jarosławskiego na rok 2021.
Data publikacji:
z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2019 r.
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jarosławskiego za 2019 r.
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w…
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia…
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XVIII/168/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w…
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w trybie bezprzetargowym
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego…
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego…
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby i wskazania członków do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora- Powiat Jarosławski umowy z operatorem PKS - Jarosław S.A.
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Data publikacji: